Navigácia

 • Smutná správa

 • Zaujímavá hodina finančnej gramostnosti

  Zaujímavá hodina finančnej gramostnosti

  Dňa 22.9.2021 sa maturanti našej školy zúčastnili súťaže „ Deň finančnej gramotnosti v BanskejŠtiavnici“, ktorú zorganizovala pobočka PARTNERS GROUP SK s. r. o. v spolupráci s NadáciouPARTNERS Bratislava.Študenti si formou testu overili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. Viac ako polovicaštudentov dosiahla nadpriemerné výsledky a boli zaradení do súťaže o ceny, kde dva žiaci boli ajvyžrebovaní a ocenení.

 • ISIC karta a doprava.

  Tu nájdete odkazy a linky na stránky s manuálom, ako si predĺžiť platnosť vašej ISIC karty a ako predĺžiť platnosť vašej ISIC karty na dopravu. Informácie sa týkajú len čipových ISIC kariet.

  Ak už máš čipovú ISIC kartu a zakúpenú prolongačnú známku pre rok 2022 nájdeš informácie o ISIC karte v doprave tu: 

  Najprv musíte poslať SMS a až potom je možno kartu prolongovať na termináli ! ! ! 

  Ak si chceš zakúpiť novú ISIC kartu všetky informácie nájdeš tu:

  Všetky informácie týkajúce sa ISIC karty nájdeš aj na stránke školy v ponuke (ľavý stĺpec) ISIC preukaz 2021/2022.

 • Stretnitue s ISICom online

  Po úspešných zoom prezentáciách v júni, aj v septembri pozývame všetkých študentov a ich rodičov na krátke pravidelné online zoom stretnutia s ISICom.

  O čom budeme hovoriť?: 

  -          Prečo sa oplatí mať ISIC

  -          Čo robiť, keď preukaz zatiaľ nemáte

  -          Ako a prečo predĺžiť jeho platnosť

  Časy a linky online prezentácii nájdete tu: https://isic.sk/onlinestretnutia/

  Ppozvánka študentom a ich rodičom. Veríme, že si vyberiete vyhovujúci čas a dostanete odpovede na všetky svoje otázky.

  Mgr. Jozef Škvarek

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Školský rok začína 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v budove školy.

  Otvorenie sa uskutoční formou triednických hodín. Prvákov si vyzdvihnú triedni učitelia na vrátnici školy. Žiaci pred vstupom do budovy musia absolvovať dezinfekciu rúk a meranie telesnej teploty. Rodičia zabezpečia pre žiaka každý deň minimálne dve rúška.

  Podmienky vstupu do školy budú zverejnené aj na vchodových dverách do budovy školy. Rodičom vstup do školy povolí riaditeľka školy iba vo výnimočnom prípade!

  V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Rodič si tieto testy môže objednať  do 25.8.2021 cez edupage.

  Žiak pri nástupe do školy musí predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" a môže predložiť "Oznámenie o výnimke z karantény". Obidva dokumenty si môžete stiahnuť a vytlačiť z odkazov pod textom.

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - výber

  Ciel'om manuálu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (d'alej len ,,COVID-19").

  Manuál sa vzťahuje na všetky stredné školy a školské zariadenia.

  Domáce samotestovanie

  V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

  Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.

  Možnosť  samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COV/0-19.

  Pri vykonávaní testu žiak postupuje podl'a pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

  Pokial' sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykol'vek ked' žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

  Postup pre získanie sady testov na domáce samotestovanie:

   Škola zistí záujem rodičov o samotestovanie od 23. 8. 2021.

  1. Škola objedná potrebný počet testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26.8.2021.
  2. Škola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
  3. Následne školy odovzdajú testy rodičom proti podpisu, o presnom termíne distribúcie ich budú informovať.

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žziaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma - nemôže ísť do školy.
  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví d'alší postup.
  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

   

   

  Žiak a zamestnanec musí mat' prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania

  podl'a aktuálne platnej vyhláškyÚUradu verejného zdravotníctva SR.

   

   

 • Počet nezaplnených miest po 1. kole prijímacích skúšok

  Informácia o počte voľných miest pre 1. ročník školského roka 2021/2022 podľa jednotlivých odborov

   

  Študijné štvorročné štúdium- s maturitou

   

  4556 K operátor lesnej techniky                                                   1 voľné miesto

  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                   3 voľné miesta

  6352 M obchod a podnikanie                                                        4 voľné miesta

   

  Učebné trojročné odbory- s výučným listom

   

  3661 H murár                                                                                      7 voľných miest

  6489 H hostinský                                                                                5 voľných miest

  6456 H kaderník                                                                                  1 voľné miesto

  2466 H 04 mechanik opravár lesných strojov a zariadení                  4 voľné miesta

  4575 H mechanizátor lesnej výroby                                                    5 voľných miest

   

  Učebné dvojročné odbory- s vysvedčením o záverečnej skúške

   

  3178 F výroba konfekcie                                                                  11 voľných miest

  3686 F stavebná výroba                                                                  13 voľných miest

   

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 22. júna 2021. Prihlášky môžete podávať v papierovej forme alebo cez edupage. org.

   

  Tešíme sa na vás!

                                                                                                        PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

   

 • Vyučovanie začína v pondelok 17.mája 2021 podľa platného rozvrhu hodín

  ROZHODNUTIE   


  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 


  A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 


  1. školské vyučovanie vo všetkých školách, 
  2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 


  B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. 


  C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode. 


  D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.  


  E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID- 19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.   


  F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.  

   
  G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.   


  H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.   


  I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

    
  J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje   1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,  


  2. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.  


  Odôvodnenie: 
  V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.  
  Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).   
  Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.  
  Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.      


                                                                              Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu   

 • Dôležité termíny pri organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  Maturitná skúška

  Dôležité termíny pri organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021,

  v SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne:

  1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 202
  2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov  v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady  10. mája 2021.
  4. Výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie 18. mája 2021.
  5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka  19. mája 2021.
  6. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca  žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v prípade, že žiak nie je spokojný s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
  7. V prípade bodu 6 žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021, podľa rozhodnutia riaditeľky školy.
  8. Škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku) 24. mája 2021 alebo najneskôr 30. augusta 2021.
  9. Celé znenie Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 je zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

   

                                                                                                               PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • Dôležité termíny pri organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  Záverečné skúšky

  Dôležité termíny o organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

  1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 28. mája 2021.
  2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy  sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 24. mája 2021.
  4. Výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie  3. júna 2021.
  5. Výsledné známky sprístupní stredná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka  4. júna 2021.
  6. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky v prípade, že žiak nie je spokojný s výslednou známkou z niektorej časti záverečnej skúšky.
  7. Záverečná skúška sa koná v termíne od 14. júna 2021 do 30. júna 2021.
  8. Celé znenie Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022 je zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

   

                                                                                                             PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • Riaditeľské voľno 10.mája 2021

  V pondelok 10. mája 2021 bude riaditeľské voľno pre všetkých žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy z dôvodu konania druhého kola prijímacích skúšok.

                                                                                                        PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

 • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

  Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

 • Vyučovanie od 3. mája 2021

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 3. mája 2021 sa prezenčne vyučujú iba končiace ročníky, to znamená triedy II.D, III.B, III.C, IV.AZ, II.N. Ostatné triedy sa vyučujú dištančne ako doteraz. Ideme v súlade s COVID automatom, kde sme v červenom 2. stupni varovania.

                                                                                                   PhDr. Viera Gregáňová, RŠ

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme učiteľom, majstrom odbornej výchovy a žiakom, že v pondelok 3.5.2021 je riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníkov 2021/2022. Nebude ani dištančné vyučovanie.

                                                                                                            PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 202/2021

  SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

   

  POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Riaditeľka  SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole

  pozýva

  Vašu dcéru/Vášho syna na prijímacie skúšky do 1. ročníka  štvorročného štúdia ŠO obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu, operátor lesnej techniky v školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutočnia

   

  dňa 03. mája 2021  o 8.00 hod.  

  v SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej ul. 9 v Banskej Štiavnici.

   

  Žiak aj rodič sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID -19, nie starším ako 7 dní. Rodičom sa vstup do školy v žiadnom prípade nepovoľuje.

   

  Prijímacie skúšky pre odbory obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu sa konajú na 2. poschodí. Žiak vykoná prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

   

  Prijímacie skúšky pre odbor operátor lesnej techniky sa konajú na 3. poschodí. Žiak vykoná prijímacie skúšky z biológie a zo slovenského jazyka a literatúry

   

              Žiakovi pre prijímacie skúšky bude vygenerovaný kód. Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a tabuľky pre základné školy. Nepovoľuje sa používať kalkulátory.

           

  V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 03.05.2021  do 8.00 hodiny.

   

                                                                                                                                                 PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                                                                        riaditeľka  školy

 • Vyučovanie končiacich ročníkov

  Vážení kolegovia a žiaci školy,
      Podľa nariadenia vlády SR od 26.4.2021 (pondelok) prechádzajú končiace ročníky t.j. triedy II.D, III.B, III.C, IV.AZ, a II.N na prezenčnú formu vyučovania.
       Ostatné triedy sa naďalej vyučujú dištančnou formou. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho platného rozvrhu (NIE podľa upravovaného rozvrhu pre končiace ročníky!!). Podrobnosti o vyučovaní a ubytovaní v školskom internáte ste dostali zvlášť. Do školy by mali prísť aj žiaci ubytovaní v školskom internáte.
      Učitelia aj žiaci, ktorí prichádzajú do školy musia mať platný negatívny výsledok PCR, alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid19. Učitelia a majstri, ktorí sú minimálne 14 dní po druhej dávke očkovacej látky sa musia preukázať potvrdením.
      Všetci žiaci, ktorí prídu do školy si na vrátnici vyzdvihnú povrdenie o bezinfekčnosti, ktoré vyplnia a odovzdajú triednym učiteľom. 

 • Podporte nás 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy

  Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% z dane pre naše občianske združenie.

  Vďaka Vašej veľkorysosti sme v minulých rokoch prostredníctvom 2 % z dane z príjmu získali vzácne finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli realizovať zaujímavé aktivity v prospech našich žiakov.

  Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o podporu touto formou . Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania a podujatí školy.

  Údaje o prijímateľovi:

  Obchodné miesto : Rodičia a priatelia Spojenej školy

  Sídlo:  Kolpašská 9,   969 56 Banská Štiavnica

  Právna forma: Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID): 37896547

  Kontakt: Mgr. Ondrej Kúkoľ PhD., hospodár OZVytvorené / Posledná aktualizácia: 28.01.2020

  Bližšie informácie majú aj naši žiaci – vaše deti.


  Ako poukázať 2% z dane?


  Ak ste zamestnaný:

  Požiadajte do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov.doc ktoré je u Mgr. Ondreja Kúkoľa PhD (môže od neho vypýtať vaše dieťa v škole). Tieto dva formuláre pošlete do školy po vašom dieťati alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2021.


  Ak ste živnostník a podávate si  daňové priznanie sami:

  Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť - venované 2% z dane - s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2021 a uhraďte daň.


  Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako: 

   3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba

   8,30  pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

 • Končí prezenčné vyučovanie

  Oznamujeme všetkým učiteľom, majstrom odbornej výchovy a žiakom, že dňom 2. marca 2021 sa končí prezenčné vyučovanie- v škole a bude iba dištančné vyučovanie- doma!

  Aj končiace ročníky sa učia od utorka 2.3.2021 iba dištančne-doma.

                                                                                                                                          PhDr. Viera Gregáňová, RŠ

 • Smutná správa

 • Prezenčné vyučovanie

  Oznamujeme žiakom triedy II.N, II.D, III.B, III.C že od pondelka je prezenčné vyučovanie podľa pokynov v správe edupage. Do školy môžete nastúpiť iba s platným negatívnym testom a prehlásením o bezinfekčnosti prostredia.

   

  Ostatní žiaci sa učia dištančne.

                                                                                                                                    Ing. Viera Hlinková, ZRTV

 • Potvrdenia o návšteve školy a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

  Potvrdenie o návšteve školy a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia si môžete stiahnuť a vytlačiť v ľavom menu pod názvom Potvrdenia. Je tam postup ako sa dostanete ku tlačivu o návšteve školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria