Navigácia

 • Zatvorenie školy a internátu.

  Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu začína dňom 12.10.2020 dištančná forma vzdelávania.

  Žiadame všetkých žiakov, aby necestovali na internát a ráno 12.10.2020 nechodili do školy, pretože škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci sa budú kontaktovať s vyučujúcimi prostredníctvom Edupage (žiacka knižka).

  Všetky nové informácie od nadriadených orgánov budú uverejňované na stránkach školy, preto žiadame všetkých žiakov aby sledovali stránku školy. 

                                                                    PhDr.Viera Gregáňová

   

 • Nový paušál Go Yoxo

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom, že v pondelok 14.9.2020 je riaditeľské voľno. Neučí sa teória ani odborný výcvik.

  PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

 • Ďakovný list

 • Elektronické potvrdenie o návšteve školy

  Od dnešného dňa je na našej škole umožnené rodičom a žiakom vytlačiť elektronické potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie plnohodnotne nahradzuje papierové potvrdenie vydávané na sekretariáte školy. 

  Spôsob vytlačenia tohoto potvrdenia si môžete pozrieť na tejto stránke.

 • Usmernenie VÚC BB

  Usmernenie VÚC BB pre školy a školské zariadenia v prípade príchodu žiakov zo zahraničia

  1. Škola alebo školské zariadenie pri príchode žiaka bude vyžadovať negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starší ako 48 hodín. (v prípade, že žiak bol v termíne od 17.08 do 31.08. v zahraničí)
   
  2. V prípade, že žiak nebude mať takýto test, musí byť umiestnený do karantény na dobu 5 dní. Následne, najskôr po 5 dni karantény je tento žiak povinný sa podrobiť laboratórnemu testu na Covid -19. Ak bude výsledok negatívny, karanténa sa skončí a žiak môže navštevovať školu.
   
  3. V prípade pozitívneho testu na Covid- 19 postupovať v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva.

 • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V SOŠ SLUŽIEB A LESNÍCTVA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021.

   

                                 ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA                              

  V SOŠ SLUŽIEB A LESNÍCTVA PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021.

   

  VŠEOBECNÉ POKYNY

  1. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ služieb a lesníctva, v Školskom internáte a v Školskej jedálni budú zabezpečené podľa manuálu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyManuál pre stredné školy.pdf

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021.

         2. Vyššie uvedeným manuálom sa riadia aj všetci zamestnanci zo všetkých zložiek SOŠ služieb a lesníctva.

  ŠPECIFICKÉ USMERNENIA PRE VŠETKY ZLOŽKY SOŠ SLUŽIEB A LESNÍCTVA

   

  TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

  1. Hromadné otvorenie školského roka 2020/21 sa neuskutoční.
  2. Žiaci nastúpia 2. septembra 2020 o 8:00 hod. do hlavnej budovy školy – teoretické vyučovanie – stretnú sa so svojimi triednymi učiteľmi, ktorým odovzdajú  vyplnené a podpísané tlačivo ( tlačivo je potrebné stiahnuť zo stránky školy): Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf
  3. V prípade, že žiak nemá podmienky pre stiahnutie tlačiva, prevezme si prázdne tlačivo u svojho triedneho učiteľa a 3. septembra 2020 ho vyplnené prinesie späť.
  4. 2. septembra 2020  budú  žiaci  oboznámení so základnými pokynmi podľa  manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre dodržanie opatrení pri vyučovaní počas pandémie COVID-19.
  5. Vstup  rodičov a cudzích osôb do budovy školy je prísne zakázaný.
  6. Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi triedneho učiteľa a vyučujúcich.
  7. V spoločných priestoroch sa zamestnanci aj žiaci  zbytočne   nezdržiavajú, pohybujú sa v nich s rúškom, dodržiavajú odstupy, využívajú spoločné priestory na nevyhnutný presun podľa rozvrhu, nákup desiaty v bufete, použitie WC, riešenie pracovných povinností, vybavovanie neodkladných záležitostí....
  8. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky.
  9. Každý vyučujúci má v učebni rezervné rúška pre prípad, že by bolo potrebné riešiť náhradné rúško žiaka.
  10. Vyučovanie telesnej a športovej prípravy sa do 20.septembra 2020 realizuje v exteriéri.
  11. V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
  12. Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
   nariadené karanténne opatrenie : Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

   

  ŠKOLSKÝ INTERNÁT

  1. Nástup do Školského internátu sa uskutoční 1. septembra 2020
  2. Ubytovaní žiaci odovzdajú príslušnému vychovávateľovi   vyplnené a podpísané tlačivo ( tlačivo je potrebné stiahnuť zo stránky ŠI):Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf
  3.  Žiaci prvých ročníkov budú vstupovať do budovy ŠI bočným vchodom, cez vestibul odborného výcviku, kde ich budú očakávať príslušní vychovávatelia, ktorí im podajú základné organizačné pokyny.
  4. Následne si za doprovodu prevezmú čip na stravovanie u pani vedúcej Školskej jedálne a ubytujú sa vo svojich izbách.
  5. V priestoroch ŠI sa všetci ubytovaní žiaci riadia pokynmi svojich vychovávateľov.
  6. Vstup rodičov do ubytovacích priestorov ŠI je prísne zakázaný.
  7. V spoločných priestoroch sa zamestnanci aj ubytovaní žiaci  zbytočne   nezdržiavajú, pohybujú sa v nich s rúškom, dodržiavajú odstupy, spoločné priestory využívajú  na nevyhnutný presun do jedálne, do školy, prípadne na vychádzky,  riešenie pracovných povinností, vybavovanie neodkladných záležitostí....
  8. V ŠI je do 20.septembra 2020 zakázané používať posilňovňu, telocvičňu.
  9. V ŠI odporúčame do 20.septembra 2020  obmedziť pohyb ubytovaných žiakov medzi jednotlivými poschodiami a rovnako odporúčame obmedziť aj vzájomné návštevy žiakov na izbách.

   

   

  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  1. Stravovanie v ŠJ prebieha podľa pokynov vedúcej školskej jedálne.
  2. Organizácia stravovania ubytovaných žiakov bude prebiehať po jednotlivých výchovných skupinách tak, aby boli dodržané odstupy žiakov pri preberaní stravy a sedení pri stoloch v jedálni.
  3. Organizácia vydávania obedov pre žiakov škôl bude prebiehať po dohode s riaditeľmi príslušných škôl.
  4. Výdaj stravy pre zamestnancov SOŠ služieb a lesníctva začína od 13:30 hod.

    

                                                                                                                 

                                                                                                                        PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                                                riaditeľka školy

 • 25. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul ISIC preukaz

 • Opravné skúšky

  Oznamujeme študentom, že opravné skúšky za školský rok 2019/2020 sa uskutočnia

  vo štvrtok 27.8.2020 od 8.00 hod.

  v piatok 28.8.2020 od 8.00 hod.

  Bližšie informácie žiadajte u svojho triedneho učiteľa.

                                                                                                                                Ing. Viera Hlinková, ZRTV

   

   

 • Športový deň zamestnancov školy 2020

  Na našej škole je už tradícia, zašportovať si na začiatku prázdnin po náročnej práci počas školského roka. Počasie bolo 2. júla 2020 premenlivé a tak organizačný tím menil miesto konania asi trikrát. Nakoniec sme sa rozhodli pre parkovisko pod Školským internátom. Členovia "Gremiálnej porady" v spolupráci s Duškom Turányim, Evkou Luptákovou, Idkou Grajciarovou a Jarkom Zubkom od skorých ranných hodín pripravovali občerstvenie.

  O10.00 hod. športový deň začal!

  Pani riaditeľka PhDr. Vierka Gregáňová slávnostne akciu otvorila a súťaže sa mohli začať. Tento rok bol trošku iný. Súťažilo sa v streľbe z elektronickej vzduchovky na kačice, na holuby, na terč a hádzali sa šípky. Po namáhavých športových výkonoch prišlo na rad občerstvenie. Zajedli sme si výborný gulášik, občerstvili sa chladenými nápojmi, dali sme si kávičku a štrúdľu od pani Helenky Turányiovej. Po vyhodnotení súťaží pani riaditeľka odovzdala diplomy a drobné ceny ženám aj mužom. Poďakovala všetkým za účasť, za spoluprácu a priala nám všetkým peknú letnú dovolenku. Nálada bola výborná a verím, že sa všetci cítili dobre.

  Víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                                Ing. Viera Hlinková

   

 • Organizácia záveru školského roka 2019/2020

  Oznamujeme žiakom, že sa dostavia do školy iba v dňoch 29. - 30. júna 2020 podľa nasledovného rozpisu:

  v pondelok 29. júna 2020 sa dostavia žiaci 1. ročníkov všetkých odborov

  v utorok 30.júna  2020 sa dostavia žiaci 2. ročníkov všetkých odborov, III.AZ, I.N

  Žiaci odovzdajú učebnice, prevezmú si  vysvedčenia a uvoľnia skrinky v šatni školy a na odbornom výcviku.

   

                                                                                                                                                       Vedenie školy

 • Počet voľných miest pre šk.rok 2020/2021

  Po prvom kole prijímacieho konania je počet voľných miest pre jednotlivé študijné a učebné odbory uvedený v tabuľke.

 • Prijatí žiaci do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021

  Riaditeľka školy rozhodla o prijatí / neprijatí uchádzača o štúdium podľa poradia tak, aby počty prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch neprekročili plánovaný počet, následne bude uplatňované posúvanie poradia (alebo autoremedúra), ktorú budeme môcť uplatniť pri doručení potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade, že žiak umiestnený nad čiarou prijatia sa nezapíše na našu školu, poradie neprijatých uchádzačov pod čiarou sa posúva smerom nahor o čom Vás budeme informovať.

  Medzi prijatými uchádzačmi sú uvedení aj tí, ktorí nenastúpia na našu školu, preto sa poradie prijatých uchádzačov zmení. V prípade uvoľnenia miesta bude zákonný zástupca žiaka telefonicky kontaktovaný. Preto nie je potrebné podávať odvolanie.

  Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium, ktorým písomne potvrdzujete záujem / nezáujem žiaka o štúdium v našej škole je potrebné obratom doručiť škole najneskôr do 4. júna 2020:

   

  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage)
  2. odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu sekretar@sosbs.sk
  3. poštou na adresu SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56  Banská Štiavnica

  Rozhodujúci je dátum doručenia záväzného potvrdenia strednej škole (pozor nie pečiatka na pošte).

   

  Abecedné zoznamy prijatých žiakov podľa jednotlivých odborov

   

  Odbor 6352 M obchod a podnikanie

  1. Kristína Gronová

  2. Elizabeth Harmadyová

  3.Michaela Ivaničová

  4.Dávid Kotora

  5. Ladislava Luptáková

  6. Martin Neubauer

  7.Veronika Psárska

  8.Michal Szabó

   

  Odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

  1. Kristián Beta

  2. Barbora Kobeláková

  3. Soňa Ľuptáková

  4.Timea Polcová

  5. Timea Tomčániová

   

  Odbor 4556 K operátor lesnej techniky

  1. Juraj Baloga

  2. Filip Baniari

  3. Róbet Bášty

  4.Erik Bendo

  5. Dominik Beňuška

  6. Martin Dominik

  7.Jozef Dudáš

  8.Richard Hesoun

  9.Matúš Kmeť

  10.Michal Malček

  11.Miloš Meliš

  12.Peter Petrán

  13.Otakar Rudinský

  14.Miroslav Slota

  15.Daniel Stračina

  16.Matúš Sýkora

  17.Tobias Vanko

   

   

  Odbor 6456 H kaderník

  1. Terézia Didiová

  2.Timea Gondová

  3.Kevin Jokl

  4.Natália Nikola Peťková

  5.Júlia Záhorcová

   

  Odbor 3661 H murár

  1. Patrik Hanes

  2. Tomáš Haring

  3. Patrik Mojžiš

  4. Gergely Paksi

   

  Odbor 6489 H hostinský

  1.Lujza Arvajová

  2. Mária Bartošová

  3. Mtúš Červenák

  4.Dávid Červeň

  5. Paulína Gálusová

  6. Tomáš Haring

  7.Nina Martina Ivaničová

  8. Samuel Kašiar

  9.Lukáš Mlynárik

  10. Alexej Podhora

  11.Jozef Slaný

   

  Odbor 2466 H-04 mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia

  1. Matej Babiak

  2.Andrej Bodok

  3.Jakub Minka

  4.Tomáš Minka

  5.Samuel Ondrejka

  6.Daniel Stračina

  7.Adam Ján Šemoda

  8.Erik Zoban

   

  Odbor 4575 H mechanizátor lesnej výroby

  1. Samuel Michele Bedin

  2.Peter Eček

  3.Martin Fízik

  4.Patrik Giertl

  5.Filip Kováč

  6.Denis Minčeff

  7.Jakub Minka

  8.Tomáš Minka

  9.Jozef Slaný

   

  Odbor 3178 F výroba konfekcie

  1. Sofia Bartošová

  2.Jennifer Čierna

  3.Viktória Kosorínová

  4.Eva Kováčová

  5.Sarah Sýkorová

  6.Viktória Šarköziová

  7. Vanesa Varecová

   

  Odbor 3686 F stavebná výroba

  1.Dávid Ambrozay

  2. Boris Balog

  3.Kristián Fiťka

  4. Kristián Jarota

  5.Matej Komorník

  6. Andrej Kováč

  7.Richard Kováč

  8.Slavomír Kováč

   

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky v stredných školách  nasledovne:

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.

  2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola  spolu s vysvedčením o záverečnej skúške  najneskôr 30. júna 2020.

  3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách záverečná skúška  vykonáva administratívne.

  6. Administratívne vykonanie  záverečnej skúšky  sa uskutočňuje nasledovne:

  6.1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

  6.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

  6.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.

   

   

 • Prezentácia lesnej techniky firmy John Deer v Pstruši

  Zástupca riaditeľky školy Ing. František Šimon a majstri odborného výcviku lesníckych odborov sa zúčastnili prezentácie lesnej techniky firmy JOHN DEER konanej v Pstruši dňa 20. mája 2020. S obdivom si prezreli najnovšie lesné stroje a veľmi sa tešia, keď ich dostanú na odborný výcvik a budú môcť na nich pracovať. Snívajte s nami :-)

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
  2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
  3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
  4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
   1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
   2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
   3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
   4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
   5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
   6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
   7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
   8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
  5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
  6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
  7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
  8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
  9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
  10. Okresné úrady v sídle kraja
   1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
   2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
  11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
   1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
   2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
   3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
   4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
   5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
   6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
   7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
  12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
  14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
   1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
   2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
  15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
   1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
   2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
   3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

   

 • Prijímacie konanie do 1. ročníkov 2020/2021

  Vážení rodičia/výchovní poradcovia !

  Chceme Vás upozorniť na možnosť elektronického vyplnenia prihlášky žiaka do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. V ľavom paneli je tlačivo "Elektronická prihláška". Po vyplnení a odoslaní sa prihláška automaticky zaeviduje na našej škole. 

  Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní zverejníme na našej stránke po usmernení z MŠVaV SR.

  Ponúkame odbory

  - študijné- štvorročné s maturitou         6352 M Obchod a podnikanie

                                                               6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

                                                               4556 K  Operátor lesnej techniky

   

   

  - učebné trojročné s výučným listom   6489 H   Hostinský (kuchár, čašník)

                                                              3661 H  Murár

                                                               6456 H Kaderník

                                                               2466 H Mechanik opravár – Lesné stroje a zariadenia 

                                                               4575 H   Mechanizátor lesnej výroby

   

   

  - dvojročné s vysvedčením o záverečnej skúške- tieto sú pre žiakov základných škôl, ktorí končia povinnú 

    školskú dochádzku v nižšom ako v deviatok ročníku 

                                                               3686 F   Stavebná výroba  (chlapci)

                                                               3178 F    Výroba konfekcie  (dievčatá)

   

   

                                           Tešíme sa na Vás!                                                                             Vedenie školy

 • Rozhodnutie ministra školstva SR

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

       Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

  Žiadame Vás, aby ste sledovali rozhodnutia a pokyny MŠVVaŠ SR aj v dennej tlači a v médiách.

   

   

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

    Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.    

    Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
        V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria