Navigácia

 • Počet nezaplnených miest po 1. kole prijímacích skúšok

  Informácia o počte voľných miest pre 1. ročník školského roka 2021/2022 podľa jednotlivých odborov

   

  Študijné štvorročné štúdium- s maturitou

   

  4556 K operátor lesnej techniky                                                   1 voľné miesto

  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                   3 voľné miesta

  6352 M obchod a podnikanie                                                        4 voľné miesta

   

  Učebné trojročné odbory- s výučným listom

   

  3661 H murár                                                                                      7 voľných miest

  6489 H hostinský                                                                                5 voľných miest

  6456 H kaderník                                                                                  1 voľné miesto

  2466 H 04 mechanik opravár lesných strojov a zariadení                  4 voľné miesta

  4575 H mechanizátor lesnej výroby                                                    5 voľných miest

   

  Učebné dvojročné odbory- s vysvedčením o záverečnej skúške

   

  3178 F výroba konfekcie                                                                  11 voľných miest

  3686 F stavebná výroba                                                                  13 voľných miest

   

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 22. júna 2021. Prihlášky môžete podávať v papierovej forme alebo cez edupage. org.

   

  Tešíme sa na vás!

                                                                                                        PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

   

 • Erasmus+ Nemecko máj 2021

  V rámci programu ERASMUS + absolvovali naši žiaci  odborov-  operátor lesnej techniky, obchod a podnikanie, hostinský- zahraničnú prax v Nemecku pod názvom : “Zlepšujeme pracovné zručnosti III-IV “. Mobility sa zúčastnilo 22 žiakov a 4. vyučujúci.

  Číslo projektu : 2019-1-SK01-KA116-0605412020-1-SK01-KA116-078127

  Počas praxe v zahraničí boli študenti reálne zaradení do pracovného života vo svojom odbore, v moderných EU podmienkach. Okrem formálne cielených nových pravovných zručnosti získali účastníci mobility aj ďalšie kompetencie - komunikáciu v cudzom jazyku , toleranciu k inym kultúram , schopnosť prispôsobiť sa  rôznym podmienkam a pod.

  Viac fotiek nájdete v sekcii Fotoalbum.

                                                                                                                             Mgr. Karina Bukovenová

 • Vyučovanie začína v pondelok 17.mája 2021 podľa platného rozvrhu hodín

  ROZHODNUTIE   


  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 


  A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 


  1. školské vyučovanie vo všetkých školách, 
  2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 


  B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. 


  C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode. 


  D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.  


  E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID- 19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.   


  F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.  

   
  G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.   


  H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.   


  I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

    
  J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje   1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,  


  2. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.  


  Odôvodnenie: 
  V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.  
  Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).   
  Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.  
  Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.      


                                                                              Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu   

 • Dôležité termíny pri organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  Maturitná skúška

  Dôležité termíny pri organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021,

  v SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne:

  1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 202
  2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov  v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady  10. mája 2021.
  4. Výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie 18. mája 2021.
  5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka  19. mája 2021.
  6. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca  žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v prípade, že žiak nie je spokojný s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
  7. V prípade bodu 6 žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021, podľa rozhodnutia riaditeľky školy.
  8. Škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku) 24. mája 2021 alebo najneskôr 30. augusta 2021.
  9. Celé znenie Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 je zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

   

                                                                                                               PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • Dôležité termíny pri organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  Záverečné skúšky

  Dôležité termíny o organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

  1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 28. mája 2021.
  2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy  sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 24. mája 2021.
  4. Výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie  3. júna 2021.
  5. Výsledné známky sprístupní stredná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka  4. júna 2021.
  6. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky v prípade, že žiak nie je spokojný s výslednou známkou z niektorej časti záverečnej skúšky.
  7. Záverečná skúška sa koná v termíne od 14. júna 2021 do 30. júna 2021.
  8. Celé znenie Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022 je zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

   

                                                                                                             PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • Riaditeľské voľno 10.mája 2021

  V pondelok 10. mája 2021 bude riaditeľské voľno pre všetkých žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy z dôvodu konania druhého kola prijímacích skúšok.

                                                                                                        PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

 • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

  Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

 • Vyučovanie od 3. mája 2021

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 3. mája 2021 sa prezenčne vyučujú iba končiace ročníky, to znamená triedy II.D, III.B, III.C, IV.AZ, II.N. Ostatné triedy sa vyučujú dištančne ako doteraz. Ideme v súlade s COVID automatom, kde sme v červenom 2. stupni varovania.

                                                                                                   PhDr. Viera Gregáňová, RŠ

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme učiteľom, majstrom odbornej výchovy a žiakom, že v pondelok 3.5.2021 je riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníkov 2021/2022. Nebude ani dištančné vyučovanie.

                                                                                                            PhDr. Viera Gregáňová  

                                                                                                                       riaditeľka školy

 • POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 202/2021

  SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

   

  POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Riaditeľka  SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole

  pozýva

  Vašu dcéru/Vášho syna na prijímacie skúšky do 1. ročníka  štvorročného štúdia ŠO obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu, operátor lesnej techniky v školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutočnia

   

  dňa 03. mája 2021  o 8.00 hod.  

  v SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej ul. 9 v Banskej Štiavnici.

   

  Žiak aj rodič sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID -19, nie starším ako 7 dní. Rodičom sa vstup do školy v žiadnom prípade nepovoľuje.

   

  Prijímacie skúšky pre odbory obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu sa konajú na 2. poschodí. Žiak vykoná prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

   

  Prijímacie skúšky pre odbor operátor lesnej techniky sa konajú na 3. poschodí. Žiak vykoná prijímacie skúšky z biológie a zo slovenského jazyka a literatúry

   

              Žiakovi pre prijímacie skúšky bude vygenerovaný kód. Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a tabuľky pre základné školy. Nepovoľuje sa používať kalkulátory.

           

  V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 03.05.2021  do 8.00 hodiny.

   

                                                                                                                                                 PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                                                                        riaditeľka  školy

 • Vyučovanie končiacich ročníkov

  Vážení kolegovia a žiaci školy,
      Podľa nariadenia vlády SR od 26.4.2021 (pondelok) prechádzajú končiace ročníky t.j. triedy II.D, III.B, III.C, IV.AZ, a II.N na prezenčnú formu vyučovania.
       Ostatné triedy sa naďalej vyučujú dištančnou formou. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho platného rozvrhu (NIE podľa upravovaného rozvrhu pre končiace ročníky!!). Podrobnosti o vyučovaní a ubytovaní v školskom internáte ste dostali zvlášť. Do školy by mali prísť aj žiaci ubytovaní v školskom internáte.
      Učitelia aj žiaci, ktorí prichádzajú do školy musia mať platný negatívny výsledok PCR, alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid19. Učitelia a majstri, ktorí sú minimálne 14 dní po druhej dávke očkovacej látky sa musia preukázať potvrdením.
      Všetci žiaci, ktorí prídu do školy si na vrátnici vyzdvihnú povrdenie o bezinfekčnosti, ktoré vyplnia a odovzdajú triednym učiteľom. 

 • Podporte nás 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy

  Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% z dane pre naše občianske združenie.

  Vďaka Vašej veľkorysosti sme v minulých rokoch prostredníctvom 2 % z dane z príjmu získali vzácne finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli realizovať zaujímavé aktivity v prospech našich žiakov.

  Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o podporu touto formou . Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania a podujatí školy.

  Údaje o prijímateľovi:

  Obchodné miesto : Rodičia a priatelia Spojenej školy

  Sídlo:  Kolpašská 9,   969 56 Banská Štiavnica

  Právna forma: Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID): 37896547

  Kontakt: Mgr. Ondrej Kúkoľ PhD., hospodár OZVytvorené / Posledná aktualizácia: 28.01.2020

  Bližšie informácie majú aj naši žiaci – vaše deti.


  Ako poukázať 2% z dane?


  Ak ste zamestnaný:

  Požiadajte do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov.doc ktoré je u Mgr. Ondreja Kúkoľa PhD (môže od neho vypýtať vaše dieťa v škole). Tieto dva formuláre pošlete do školy po vašom dieťati alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2021.


  Ak ste živnostník a podávate si  daňové priznanie sami:

  Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť - venované 2% z dane - s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2021 a uhraďte daň.


  Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako: 

   3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba

   8,30  pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

 • Končí prezenčné vyučovanie

  Oznamujeme všetkým učiteľom, majstrom odbornej výchovy a žiakom, že dňom 2. marca 2021 sa končí prezenčné vyučovanie- v škole a bude iba dištančné vyučovanie- doma!

  Aj končiace ročníky sa učia od utorka 2.3.2021 iba dištančne-doma.

                                                                                                                                          PhDr. Viera Gregáňová, RŠ

 • Smutná správa

 • Prezenčné vyučovanie

  Oznamujeme žiakom triedy II.N, II.D, III.B, III.C že od pondelka je prezenčné vyučovanie podľa pokynov v správe edupage. Do školy môžete nastúpiť iba s platným negatívnym testom a prehlásením o bezinfekčnosti prostredia.

   

  Ostatní žiaci sa učia dištančne.

                                                                                                                                    Ing. Viera Hlinková, ZRTV

 • Potvrdenia o návšteve školy a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

  Potvrdenie o návšteve školy a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia si môžete stiahnuť a vytlačiť v ľavom menu pod názvom Potvrdenia. Je tam postup ako sa dostanete ku tlačivu o návšteve školy

 • Rozhodnutie ministra školstva pre strednú školu

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje  externá časť maturitnej skúšky. 

  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

  Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

  Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ad) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

  Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočniaa) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

  Odôvodnenie:

  Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

   

 • Krásne vianočné sviatky

  Prajeme všetkým krásne požehnané vianočné sviatky prežité v zdraví, šťastí a rodinnej pohode.

                                                                   Vedenie školy

   

   

  V batôžku Vám nesiem do Nového roka 2021 iba zdravie, šťastie, veľa lásky a vzájomného porozumenia. 

   

 • Vyhláška č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), je každý prevádzkovateľ povinný v období od 2. novembra 05:00 do 9. novembra 01:00 zakázať osobám vstup do vnútorných a vonkajších prevádzok, ako aj zakázať vstup všetkým zamestnancom na pracoviská a do iných objektov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

  Na základe vyššie uvedeného je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od vstupujúcej osoby predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje výsledok negatívneho testu, alebo niektorú zo skutočností, ktorá predmetný negatívny test nahrádza (§ 1 ods. 2 písm. a) až r) Vyhlášky).

  Do tohto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený ho zaznamenávať.

  Celé znenie Vyhlášky nájdete tu:

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

  Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania nájdete tu:

  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/predbezne-stanovisko-uradu-k-preukazovaniu-sa-negativnym-vysledkom-testu-certifikatom-z

 • Erasmus Nemecko 2020

  Do galérie Erasmus Nemecko 2020 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria