Navigácia

Projekty

Naše projekty

Naša škola sa v posledných rokoch zapojila do viacerých projektov:

 

Erasmus+ 2018-2019

V rámci programu Erasmus+, “Improving working skills in EU II“, realizovala naša škola - SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica viaceré zahraničné mobility pre takmer všetky študijné odbory, pre žiakov aj pedagogických pracovníkov. Škola tak napĺňa svoj plán internacionalizácie a rozvíja medzinárodnú spoluprácu na odbornej úrovni s podnikmi  v zahraničí. Priebeh celého programu si môžete pozrieť tu : Erasmus_2018_19.pdf

 

Erasmus+ 2017

Študenti našej školy s radosťou opäť absolvovali prax v Nemecku v Nórsku a v Čechách. V Nemecku sa zoznámilo s praxou 20 žiakov, v Nórsku si to skúsilo 8 žiakov a v Českej republike pracovali v rámci praxe 4 študenti. Podrobnosti si môžete pozrieť tu:

Erasmus+ 2017.pdf

Charta Erasmus+ 2016 

Schválenie charty Erasmus+ v roku 2016 nám poskytuje možnosť v nasledujúcich troch rokoch vysielať študentov na zahraničné stáže so zárukou schválenia týchto projektov. To znamená, že v nasledujúcich rokoch máme predschválené projekty pre zahraničné stáže študentov, tak ako to bolo v rokoch 2014 a 2015.

Charta Erasmus+ - schvalenie.pdf

EEA GRANTS - Nech žije les

Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie obojstrannej spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami – strednými odbornými školami. Dôraz bude kladený na vytvorenie vyváženého partnerstva na báze reciprocity uskutočnených aktivít s prínosom pre obe zúčastnené strany. Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci a učitelia z obidvoch škôl popri čom svojou aktívnou účasťou v projektových činnostiach nadobudnú väčšiu sebadôveru. Vytvorenú webovú stránku z projektu si môžete pozrieť po kliknutí na nadpis.

Webová stránka                    Video z návštevy v Nórsku.                        Video z návštevy nórskych žiakov u nás.

 

Erasmus + 2015

                Až 28 študentov z našej školy sa zúčastnilo v školskom roku 2015/2016 dvojtýždňovej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus+ v Schkeuditz- West v Lipsku, v nórskom meste Sonsterud, Gjesasen a V Česku- Benešov u Semil.

Cieľom projektu bolo, aby naši účastníci získali v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy.

Erasmus+  2015  

Erasmus + 2014

                V školskom roku 2014/2015 sme sa opätovne zapojili do výzvy V rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania – do nového programu Erasmus+ v Bratislave. Naša škola opäť splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť absolvovať odbornú stáž. Cieľom projektu ako už vyplýva z jeho názvu ,,Odborná prax a jazyková zdatnosť III“ , bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť v krajine, ktorej jazyk sa učia. Vďaka tomu mohli študenti nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať nové postupy a technológie.

Erasmus+  2014

 

Aktivity projektu 2 – Operačný program Vzdelávanie

      Cieľom aktivity je získať a zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov školy v oblasti zvyšovania digitálnych zručností a osobnostného odborného rozvoja.

Aktivity projektu 2.1  

Aktivity projektu 1 – Operačný program Vzdelávanie

       Moderné vzdelávanie si vyžaduje inováciu obsahu a metód vzdelávania na škole smerom k nadobudnutiu poznatkov a rozvoju odborných kompetencií žiakov a ich overovaniu.. Účelom tejto aktivity je preto vytvorenie dostatočného množstva učebných materiálov pre vyučovací proces všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.

Aktivity projektu 1.1

Projekt Operačného programu Vzdelávanie - Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu

            Projekt má dva špecifické ciele, prvým je inovácia obsahu a metód vzdelávania vytvorením  učebných textov, cvičebníc, metodických príručiek, videonahrávok  a hlavne elektronického učebného materiálu v podobe prezentácií a interaktívnych testov a cvičení.

Druhým cieľom je orientácia na ďalšie vzdelávanie a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom, ktorých získajú nové znalosti a odborné kompetencie pomocou ktorých budú  môcť premieňať tradičnú školu na školu moderného typu.

Projekt Operačného programu Vzdelávanie

 

Leonardo da Vinci 2013

   V školskom roku 2012/2013 sme sa po prvýkrát zapojili do výzvy v rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania – program Leonardo da Vinci v Bratislave , opätovne naša škola splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť absolvovať odbornú stáž. Projekt pre žiakov bol vypracovaný pod názvom ,,Odborná prax a jazyková zdatnosť II“ Projekt bol schválený Národnou agentúrou SAAIC.

Leonardo da Vinci 2013

 

Leonardo da Vinci 2012

            V rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania – program Leonardo da Vinci v Bratislave, sa naša škola po prvýkrát zapojila do tejto výzvy. Naša škola splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť absolvovať zahraničnú odbornú stáž. Projekt pre žiakov bol vypracovaný pod názvom ,,Odborná prax a jazyková zdatnosť Projekt bol schválený Národnou agentúrou SAAIC. Po ich schválení sa žiaci zúčastnili odborných stáží v nemeckom meste Lipsko a jeho časti Schkeuditz v spolupráci so spoločnosťou Vitalis GmbH a v nórskom meste Sonsterud, Gjesasen.

Leonardo da Vinci 2012

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria