Navigácia

Kritériá výberu žiakov na zahraničnú prax Erasmus+ 2014 Erasmus+ 2015 Charta Erasmus+ 2016 Erasmus+ 2016 Poľsko Erasmus+ 2017 Erasmus+ 2018 Erasmus+ 2019 Praha ČR Erasmus+ 2019 Semily ČR Erasmus+ 2019 Poľsko Erasmus+ 2019 Nórsko Erasmus+ 2020 Nemecko Erasmus+ 2021 Nemecko Erasmus+ 2021 Poľsko Erasmus+ 2021 Praha Erasmus+ 2022 Nórsko

Erasmus +

Kritériá výberu žiakov na zahraničnú prax

Výberové kritériá na zahraničnú prax -  ERASMUS+

     Po zverejnení výzvy – na webe školy – sa žiaci môžu prihlasovať podľa záujmu. Koordinátorka projektu ich zaradí do zoznamu uchádzačov o zahraničnú prax. Na prax budú vybraní uchádzači v poradí od najvyššieho počtu bodov. V 6 hodnotiacich kategóriách je možné získať celkovo maximálne 30 bodov. (Maximálny počet bodov v každej kategórii = 5).

    Všetky kategórie/body od navrhovateľov sú prerokované a odsúhlasené na pedagogickej porade školy. Pri nerozhodnom počte bodov rozhodne vedenie školy. Pre korektné dodržanie GDPR nebudeme mená žiakov zverejňovať na webe školy, poradie uchádzačov a hodnotenie bude k dispozícii k nahliadnutiu u koordinátorky projektu a vedenia školy. Vybraných žiakov a ich rodičov budeme kontaktovať ohľadom ďalších krokov.

Hodnotiace kritériá zohľadňujú viacero faktorov v týchto 6 kategóriách:  

1) Prax (majster OV) – dodržiavanie technologických postupov a práca na praxi podľa pokynov majstra, dodržiavanie zásad BOZP, aktívny prístup k práci

2) Správanie (triedny učiteľ) -  disciplína, dodržiavanie pravidiel podľa platného školského poriadku, počet zameškaných/neospravedlnených hodín

3) Odborné predmety (vyučujúci OP daného odboru) – aktívny prístup k získavaniu vedomostí v danom odbore, primeraná úroveň vedomostí

4) Cudzí jazyk (vyučujúci) – aktívny prístup ku komunikácii v cudzom jazyku

5) Sprevádzajúca osoba/majster – hodnotenie od pedagóga, ktorý bude žiakov na praxi sprevádzať (zohľadnené kategórie 1 - 4)

6 )Extra body  - znevýhodnenie, inklúzia, individuálny prístup, ...(hodnotí výchovný poradca, v súčinnosti s ďalšími pedagógmi)

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria