Navigácia

Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníkov 2022/2023 Kritériá príjímania žiakov do nadstavbového štúdia Cvičné testy Počet voľných miest Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníkov 2023/2024 Prijímacie konanie - voľné miesta a 2. kolo

Prijímacie konanie

Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníkov 2022/2023

 

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníkov

v školskom roku 2022/2023

 

            V zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a po odsúhlasení v pedagogickej rade a v rade školy, riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici stanovuje nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov v školskom roku 2022/2023 (webová stránka školy https://sosos.edupage.org).

 

            SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici otvára v školskom roku 2022/2023 päť tried prvého ročníka denného štúdia s celkovým počtom žiakov:

 

 • štvorročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie):

                  študijný odbor: 4556 K operátor lesnej techniky                                              20

                  študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu           8

                  študijný odbor: 6352 M obchod a podnikanie                                                     9

 

 • trojročné vzdelávacie programy (stredné odborné vzdelanie):

                 učebný odbor: 6489 H hostinský                                                                              7

      učebný odbor: 6456 H kaderník                                                                                           7

                 učebný odbor: 2466 H 04 mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia         5

                 učebný odbor: 4575 H mechanizátor lesnej výroby                                               7

                 učebný odbor: 3661 H murár                                                                                     6

                 

 • dvojročné vzdelávacie programy (nižšie stredné odborné vzdelanie):

                  učebný odbor: 3686 F stavebná výroba (dvojročný učebný odbor)                     15

                  učebný odbor: 3178 F výroba konfekcie (dvojročný učebný odbor)                     15

 

 

1)  Podmienky prijatia do trojročných a dvojročných vzdelávacích programov:

                  

 • Podmienkou prijatia do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania (trojročné učebné odbory)  je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.
 • Podmienkou prijatia do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelania (dvojročné učebné odbory - stavebná výroba a výroba konfekcie) je školská dochádzka v základnej škole v trvaní deväť rokov, hoci žiak skončil ZŠ v nižšom ročníku ako deviatom a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.

 

2)  Podmienky prijatia do štvorročných vzdelávacích programov:

           

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania (štvorročné študijné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 

 

 1. ZOHĽADNENIE VÝSLEDKOV TESTOV

Žiak absolvuje prijímacie konanie formou testov z určených predmetov. Obsah a rozsah učiva je daný vzdelávacími štandardami ŠVP pre ZŠ. Testy obsahujú 20 otázok s možnosťami odpovedí. Za každú správnu odpoveď môže žiak získať 1,5 bodu. Vypracovanie testu trvá maximálne 60 minút za každý predmet. Žiak je úspešný, ak získa minimálne 15 bodov.

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu         slovenský jazyk     

                                                                                                         matematika    

 

6352 M obchod a podnikanie                                              slovenský jazyk     

                                                                                                   matematika          

 

4556 K operátor lesnej techniky                                           slovenský jazyk          

                                                                                                         biológia   

 

 

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

POVINNÉ PREDMETY

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.4-x.4-x , kde x je známka .

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu         SJL      maximálne 5 bodov

                                                                                                        MAT     maximálne 5 bodov

 

6352 M obchod a podnikanie                                                 SJL     maximálne 5 bodov

                                                                                                      MAT     maximálne 5 bodov

 

4556 K operátor lesnej techniky                                            SJL    maximálne 5 bodov

                                                                                                     BIO    maximálne 5 bodov

 

 

 

 1. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

 

Uchádzač o štúdium môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v okresnom a vyšších kolách predmetových olympiád a v športových súťažiach, ktoré sa konali v období 

od 1. septembra 2021 do 31. marca 2022.

 

            Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov.

                    Bodové hodnotenie:   1. - 3. miesto v okresnom kole           10 bodov

                                                       1. - 3. miesto v krajskom

                                                                  a celoslovenskom kole                 20 bodov

                                                           účasť/úspešný riešiteľ                           5 bodov

 

 

                     D)  VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY

 

Uchádzačovi budú pridelené body za dosiahnutý prospech za posledné dve klasifikačné obdobia. Priemerný prospech sa vypočíta ako aritmetický priemer zaokrúhlený na dve desatinné miesta nasledovne:

 

2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka

 • slovenský jazyk a literatúra
 • jeden cudzí jazyk – lepšia známka
 • geografia
 • dejepis
 • matematika
 • biológia
 • fyzika
 • chémia

 

   DOSIAHNUTÝ

PRIEMER

BODOVÉ HODNOTENIE

1,00 - 1,50

40

1,51 - 2,00

30

2,01 - 3,00

20

3,01 - 4,00

10

 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

                               E)  CELKOVÉ PORADIE

 

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov:

            a) z testov z povinných predmetov,

            b) získaných za predmetové olympiády a športové súťaže,

            c) získaných na základe výchovno-vyučovacích výsledkov.

 

V prípade rovnosti bodov, výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritéria:

a/ dosiahol väčší počet bodov z testu z predmetu

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu         MAT    

 

6352 M obchod a podnikanie                                                   MAT    

 

4556 K operátor lesnej techniky                                               BIO    

b/ získal väčší počet bodov za bod C- priemerný prospech

 

 

3)  Záverečné ustanovenia:

Riaditeľ strednej školy do 18. mája 2022 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na         základe výsledkov prijímacieho konania.

 • Termíny prijímacieho konania:

 

                               1. termín                             2. mája 2022  (pondelok)            

                               2. termín                             9. mája 2022  (pondelok)

Riaditeľ strednej školy 18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy 18.mája 2022 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Riaditeľ strednej školy do 25. mája 2022 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Riaditeľ strednej školy do 11. júna 2022 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 11. júna 2022 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Riaditeľ strednej školy do 11. júna 2022 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

Ak ste sa rozhodli pre našu školu

a ste žiakom základnej školy, prihlášku na našu školu dostanete od Vášho výchovného poradcu. Prihlášku na vzdelávanie môžete doručiť

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 9

969 56 Banská Štiavnica.

 

 

Banská Štiavnica 21. februára 2022                                       

 

                                               PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                                                                     riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria