Navigácia

Kritériá príjímania žiakov do nadstavbového štúdia Cvičné testy Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníkov 2023/2024 Prijímacie konanie - voľné miesta a 2. kolo Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníkov 2024/2025

Prijímacie konanie

Kritériá príjímania žiakov do nadstavbového štúdia

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKOV

NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA

v školskom roku 2023/2024

 

            V zmysle zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a po odsúhlasení v pedagogickej rade a v Rade školy, riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici stanovuje nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2023/2024 (webová stránka školy - https://sosos.edupage.org).

 

            SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici otvára v školskom roku 2023/2024 tri triedy prvého ročníka nadstavbového štúdia v členení 2 triedy denného štúdia a v prípade záujmu 1 triedu večerného štúdia s celkovým počtom žiakov::

 

 • dvojročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie)

– denné štúdium:

                  študijný odbor: 6421 L spoločné stravovanie                                                                           10

                  študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách                                                     10

                  študijný odbor: 4521 L lesné hospodárstvo                                                                              15

                  študijný odbor: 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hodpodárstva                15                                  študijný odbor: 3659 L stavebníctvo                                                                                         10

 

 • dvojročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie)

– večerné štúdium:

                  študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách                                                      25

 

1)  Podmienky prijatia do vzdelávacích programov:

 

 • Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie príslušného trojročného učebného odboru (výučný list) a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor
 •  Aby počet prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok nepresiahol stanovený plán výkonov, pomocným kritériom je zmenená pracovná schopnosť uchádzača
 • Ak sa nenaplní počet uchádzačov v prvom kole prijímacieho konania, uskutoční sa aj druhé kolo prijímacieho konania. Toto rozhodnutie bude zverejnené vo vestibule školy  v termíne do 30. júna 2022.

 

 • Termíny prijímacieho konania sú stanovené nasledovne:

                        1. kolo             28.   jún  2023           

                        2. kolo             25. august 2023

 

 • Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na druhom poschodí školy pri Zborovni v 1. kole najneskôr do 30.06.2023, v 2. kole do 31.08.2023.

 

Ak ste sa rozhodli pre našu školu a ste žiakom strednej školy, prihlášku dostanete od výchovného poradcu na Vašej škole alebo môžete vyplniť  TU

Ak nie ste žiakom žiadnej školy, prihlášku na denné alebo večerné štúdium na našej škole môžete vyplniť  TU na stránke školy alebo  osobne na sekretariáte školy.

Prihlášku na vzdelávanie môžete doručiť tromi spôsobmi:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 9

969 56 Banská Štiavnica.

 

Banská Štiavnica 22. november  2022                                      

                                                                                                    PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                                riaditeľka školy

                                                                   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria