Navigácia

Prijímacie konanie

Cvičné testy

Cvičný test z matematiky

Cvičný test zo Slovenského jazyka a literatúry

Cvičný test z biológie

Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníkov 

v školskom roku 2021/2022

 

            V zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a po odsúhlasení v pedagogickej rade a v rade školy, riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici stanovuje nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov v školskom roku 2021/2022 (webová stránka školy https://sosos.edupage.org).

 

            SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici otvára v školskom roku 2021/2022 päť tried prvého ročníka denného štúdia s celkovým počtom žiakov:

 

 • štvorročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie):

                  študijný odbor: 4556 K operátor lesnej techniky - 17

                  študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - 8

                  študijný odbor: 6352 M obchod a podnikanie - 8

 

 • trojročné vzdelávacie programy (stredné odborné vzdelanie):

                  učebný odbor: 2466 H 04 mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia - 7

                  učebný odbor: 3661 H murár - 7

                  učebný odbor: 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 8

                  učebný odbor: 6456 H kaderník - 7

                  učebný odbor: 6489 H hostinský - 8

 

 • dvojročné vzdelávacie programy (nižšie stredné odborné vzdelanie):

                  učebný odbor: 3686 F stavebná výroba (dvojročný učebný odbor) - 15

                  učebný odbor: 3178 F výroba konfekcie (dvojročný učebný odbor) - 15

 

 

1)  Podmienky prijatia do trojročných a dvojročných vzdelávacích programov:

                  

 • Podmienkou prijatia do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania (trojročné učebné odbory)  je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.
 • Podmienkou prijatia do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelania (dvojročné učebné odbory - stavebná výroba a výroba konfekcie) je školská dochádzka v základnej škole v trvaní deväť rokov, hoci žiak skončil ZŠ v nižšom ročníku ako deviatom a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.

 

2)  Podmienky prijatia do štvorročných vzdelávacích programov:

           

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania (štvorročné študijné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 

 

 

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

 1. POVINNÉ PREDMETY

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x) , kde x je známka . .

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu     SJL      minimálne 5 bodov

                                                                                        MAT    minimálne 5 bodov

 

6352 M obchod a podnikanie                                           SJL     minimálne 5 bodov

                                                                                          MAT   minimálne 5 bodov

 

4556 K operátor lesnej techniky                                      SJL    minimálne 5 bodov

                                                                                        BIO    minimálne 5 bodov

        2. SLOVNÉ HODNOTENIE

 

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR z 23.02.2021 k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022, bude riaditeľ strednej školy rozhodovať o prijatí žiakov nasledovne:

 

 Žiaci, ktorí budú mať na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

 

      B)  PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

     Uchádzač o štúdium môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v okresnom a vyšších kolách predmetových olympiád a v športových súťažiach, ktoré sa konali v období        od 1. septembra 2020 do 31. marca 2021.

 

            Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov.

                        Bodové hodnotenie:   1. - 3. miesto v okresnom kole                       10 bodov

                                                                1. - 3. miesto v krajskom

                                                                       a celoslovenskom kole                             20 bodov

                                                                       účasť/úspešný riešiteľ                                5 bodov

 

 

C)  VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY

 

            Uchádzačovi budú pridelené body za dosiahnutý prospech za posledné dve klasifikačné obdobia. Priemerný prospech sa vypočíta ako aritmetický priemer zaokrúhlený na dve desatinné miesta nasledovne:

 

 • 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka
 • slovenský jazyk a literatúra
 • jeden cudzí jazyk – lepšia známka
 • geografia
 • dejepis
 • matematika
 • biológia
 • fyzika
 • chémia

   DOSIAHNUTÝ

PRIEMER

BODOVÉ HODNOTENIE

1,00 - 1,50

40

1,51 - 2,00

30

2,01 - 3,00

20

3,01 - 4,00

10

 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

D)  CELKOVÉ PORADIE

 

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov:

            a) z povinných a doplnkových predmetov,

            b) získaných za predmetové olympiády a športové súťaže,

            c) získaných na základe výchovno-vyučovacích výsledkov.

 

V prípade rovnosti bodov, výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritéria:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod C- priemerný prospech ,

c/ dosiahol väčší počet z určeného doplnkového predmetu školy.

 

3)  Záverečné ustanovenia:

Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na         základe výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do  20.mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2021 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2021 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2021 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2021 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

Ak ste sa rozhodli pre našu školu

a ste žiakom základnej školy, prihlášku na našu školu dostanete od Vášho výchovného poradcu. Prihlášku na vzdelávanie môžete doručiť cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)na

  • adresu https://sosos.edupage.org/
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu  sekretar@sosbs.sk
  • poštou na adresu Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica.

 

 

 

Banská Štiavnica, 24. februára 2021                                       

 

 

 PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                     riaditeľka školy

 

 

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKOV

NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA

v školskom roku 2021/2022

 

            V zmysle zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a po odsúhlasení v pedagogickej rade a v Rade školy, riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici stanovuje nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2021/2022 (webová stránka školy - https://sosos.edupage.org).

 

            SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici otvára v školskom roku 2021/2022 tri triedy prvého ročníka nadstavbového štúdia v členení 2 triedy denného štúdia a 1 triedu večerného štúdia:

 

 • dvojročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie)

– denné štúdium:

                  študijný odbor: 6421 L spoločné stravovanie - 10

                  študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách - 10

                  študijný odbor: 4521 L lesné hospodárstvo - 15

                  študijný odbor: 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného             

                                                        hospodárstva - 15

                  študijný odbor: 3659 L stavebníctvo - 10

 

 • dvojročné vzdelávacie programy (úplné stredné odborné vzdelanie)

– večerné štúdium:

                  študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách - 25

 

1)  Podmienky prijatia do vzdelávacích programov:

 

 • Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie príslušného trojročného učebného odboru (výučný list) a vyhovujúci zdravotný stav.
 • Aby počet prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok nepresiahol stanovený plán výkonov, pomocným kritériom je zmenená pracovná schopnosť uchádzača.
 • Ak sa nenaplní počet uchádzačov v prvom kole prijímacieho konania, uskutoční sa aj druhé kolo prijímacieho konania. Toto rozhodnutie bude zverejnené vo vestibule školy  v termíne do 30. júna 2021.
 • Termíny prijímacieho konania sú stanovené nasledovne:

                        1. kolo             24. júna 2021           

                        2. kolo             25. august 2021

 • Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na druhom poschodí školy pri Zborovni v 1. kole najneskôr do 30.06.2021, v 2. kole do 31.08.2021.

 

Ak ste sa rozhodli pre našu školu

a ste žiakom našej školy, prihlášku na našu školu dostanete na sekretariáte riaditeľky školy.

Ostatní uchádzači denného a večerného štúdia na našej škole si môžu vyplniť a zaslať  Elektronickú prihlášku.

Banská Štiavnica, 24. februára  2021

 

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Viera Gregáňová

                                                                                                   riaditeľka školy

                                                                   

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria