Navigácia

O škole

Profil školy

         Nástup informačnej spoločnosti a globalizácia ekonomiky vedú k novému vnímaniu vzdelávania a jeho úlohy v spoločnosti. Vzdelanie sa stáva kľúčom k životnému úspechu, najlepšou investíciou do budúcnosti, účinnou prevenciou pred nezamestnanosťou, zločinnosťou, drogami. Chceme vychovať kvalitného odborníka v duchu moderných trendov, počítačovo i jazykovo zdatného, s možnosťami uplatniť sa na trhu práce u nás i v členských štátoch Európy.

          Naším cieľom je sústredenie sa na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, na jeho  bezproblémový, optimálny priebeh. Dôraz vo vyučovaní kladieme na používanie moderných, efektívnych vyučovacích metód, kvalitné učebné pomôcky, didaktickú techniku a informačno-komunikačné technológie.

          Rozvoj školy je podmienený aj sústavným vzdelávaním pedagogických zamestnancov. Škola sa usiluje stať kultúrnym, športovým a spoločenským centrom v meste a obstáť v konkurencii v rámci štiavnického regiónu.

          Škola pokračuje v tradíciách bývalých organizačných zložiek školy, a snaží sa predovšetkým využiť  ich silné stránky. Nositeľmi zmien musia byť predovšetkým pedagogickí pracovníci, podporovaní rodičovskou verejnosťou a samozrejme všetci zamestnanci školy. Cieľom výchovy je celkový odborný rozvoj žiaka pri rešpektovaní jeho jedinečnosti a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy v škole. 

            Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní. Umožňuje posilniť autonómiu školy a vytvárať priestor na uskutočnenie vzdelávania a výchovy podľa zamerania školy, potrieb regiónu, rodičov a ďalších zainteresovaných.

 CIELE A PRIORITY ROZVOJA ŠKOLY

  V oblasti výchovy a vzdelávania

1.  Prehlbovať dlhodobú profiláciu školy na obchod, služby a lesnícke odbory

2.  Napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať  

     v nasledujúcich rokoch počet žiakov školy.

3.  Stanoviť efektívne varianty učebného plánu, plánu práce školy a plánov PK

 • výber  predmetov pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory spracovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom;
 • v oblasti výchovy sa zamerať na upevňovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií, osvojovanie si kvalitného hodnotového systému, prosociálneho správania, vlastenectva a právneho vedomia;
 • priebežne sledovať a aktívne ochraňovať žiakov pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, používanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.;
 • prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky;
 • v školskom poriadku naďalej venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečiť ich integráciu;
 • vytvoriť podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež intelektovo nadaných žiakov.

 

4. Posilniť organizáciu a koncepciu vyučovania

A)  V odborných predmetoch

 • zlepšovať materiálne vybavenie a modernizovať výchovno-vzdelávací proces;
 • zabezpečovať a organizovať účasť žiakov na exkurziách v podnikoch, firmách, na veľtrhoch a výstavách so zameraním na vyučované študijné a učebné odbory;
 • ponuku záujmovej činnosti orientovať na prehĺbenie odborných informácií .

B)  V slovenskom jazyku a cudzích  jazykoch

 • pripraviť maturantov schopných plynulo ústne i písomne komunikovať v slovenskom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi;
 • pripraviť maturantov schopných plynulo ústne i písomne komunikovať v cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi;
 • rozšíriť možnosť zapojenia žiakov do záujmových krúžkov s cieľom využívať iné formy získavania vedomostí v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch ( divadelné predstavenia...);
 • zabezpečiť a organizovať výmenné pobyty žiakov v cudzojazyčnom prostredí;
 • využívať školskú knižnicu v Školskom internáte.

C)  V odbornom výcviku

 • zabezpečovať odbornosť vyučovania kvalifikovanými majstrami odbornej výchovy;
 • pripravovať a organizovať žiakov na súťaže zručností;
 • pre aktivity žiakov lesníckych odborov využívať spoluprácu s lesnými závodmi, lesnými podnikmi, súkromnými osobami;
 • aktivity žiakov odboru hostinský využívať pri spoločenských akciách;
 • aktivity žiakov stavebných odborov využívať na spoluprácu so stavebnými firmami, podnikmi a súkromnými osobami;
 • aktivity žiakov odboru kaderníctvo využívať na služby verejnosti a spoluprácu s Domovom Márie v Banskej Štiavnici;
 • aktivity odboru podnikanie v regionálnom cestovnom ruchu orientovať na spoluprácu s MÚ Banská Štiavnica, neziskovými organizáciami orientovanými na regionálny cestovný ruch, tradičnými organizáciami v Banskej Štiavnici , napr. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok;
 • sledovať uplatnenie absolventov školy v praxi a na vysokých školách, spolupracovať s vysokými školami;
 • spolupracovať so Žiackou radou.

 

5.   Sústavne zabezpečovať odbornosť vyučovania kvalifikovanými pedagógmi

      a  vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie

 • podporovať osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov;
 • zabezpečovať pedagogickým zamestnancom prístup k odbornej tlači, k odborným materiálom, k metodickým príručkám; 
 • zvýšiť záujem pedagógov o zapájanie sa do projektov;
 • zapájať pedagogických zamestnancov  do rôznych aktivít a projektov, ktoré by skvalitnili ponuku vzdelávania.

 

 V oblasti podmienok školy 

 

1.  Vytvárať priaznivý obraz školy

 • prezentovať školu v médiách na úrovni mesta a regiónu,
 • prezentovať kvalitu edukačného procesu, úspešnosť žiakov a ich uplatnenie na trhu práce,
 • inovovať didaktické postupy vo vyučovaní, využiť najnovšie trendy rozvoja, využívať informačný portál o škole,
 • podporovať a rozvíjať tradície školy.

 

2.  Modernizovať materiálno-technickú základňu

 • vytvárať podmienky pre kultúru školy (klíma, atmosféra triedy a školy, medziľudské vzťahy, správanie, estetika školského prostredia),
 • obnovovať didaktické prostriedky, zabezpečovať učebné pomôcky pre jednotlivé predmety,
 • zapájať sa do projektov zameraných na modernizovanie vyučovacieho procesu,
 • získať finančné prostriedky na obnovenie a rekonštrukciu dielní pre lesnícke odbory,
 • získať finančné prostriedky na obnovenie a rekonštrukciu sociálnych zariadení a zázemia pri telocvični školy.

 

 V oblasti tradícií a spolupráce s verejnosťou

 

1.  Spolupracovať s rodičmi

 • využívať spätnú väzbu od rodičov ako základný mechanizmus pre   skvalitnenie práce školy

2.  Spolupracovať s inštitúciami, organizáciami a školami na úrovni mesta, regiónu  

     i medzinárodne.

3.  Zapájať sa do medzinárodných projektov a využívať medzinárodné kontakty

     a skúsenosti v spolupráci so zahraničnými školami (Nemecko, Nórsko, Česká

     republika).

4.  Zabezpečovať prostredníctvom projektov odbornú prax v zahraničí.

5.  Zabezpečovať sponzorov školy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria