Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
animačné služby ASL
aplikovaná informatika API
architektúra ARC
biológia BIO
cestovná kancelária CKI
cestovný ruch CTO
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z tovaroznalectva CZT
cvičná firma CFA
dejepis DEJ
ekológia EKL
ekonomické cvičenia ECV
ekonomika EKO
ekonomika a podnikanie EPO
ekonomika a riadenie EKR
ekonomika a riadenie podniku ERP
ekonomika obchodu EOU
ekonomika podniku cestovného ruchu EPR
elektrotechnika ELT
etická výchova ETV
etika v podnikaní EVP
finančná analýza FIA
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hospodárska geografia HOG
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárska úprava lesov HUL
hospodárske výpočty HVY
hotelové služby HSZ
chémia CHE
informatika INF
informatika a spracovanie údajov INU
informatika v odbore IOD
informatika v podnikaní IVP
konštrukcia motorových vozidiel KMV
konštrukčné cvičenia KOC
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
krajinárstvo KRA
lesná ťažba LET
lesná výroba LNA
lesné stavby LES
manažment MNZ
manažment v cestovnom ruchu MNC
manažment v spoločnom stravovaní MVS
marketing MKT
matematika MAT
materiály MTE
mechanika MEC
motorové vozidlá MOV
náboženská výchova NBV
náuka o lese NLS
náuka o lesnom prostredí NLE
náuka o materiáloch NAM
náuka o nápojoch NAN
náuka o práci NOR
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obsluha lesných strojov OLS
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
ochrana lesa a životného prostredia OLZ
pestovanie lesov PEL
písanie a úprava textu na počítači PUI
podnikanie PDN
podnikanie v cestovnom ruchu PVC
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu PDV
poľovníctvo POL
potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky LH PCOZ LH
praktická časť odbornej zložky MPLH PCOZ MPLH
praktická časť odbornej zložky MRCR PČOZ MRCR
praktická časť odbornej zložky OLT PCOZ OLT
praktická časť odbornej zložky OP PCOZ OP
praktická časť odbornej zložky PRS denné PCOZ PRS
praktická časť odbornej zložky PRS večerné PCOZ PRS V
praktická časť odbornej zložky SS PCOZ SS
praktická časť odbornej zložky ST PCOZ ST
praktická časť odborných predmetov PČOZ
praktická príprava PRP
praktické cvičenia z aplikovanej informatiky PCI
praktické cvičenia z elektrotechniky PCE
praktické cvičenia z hydrauliky PCH
praktické cvičenia z konštrukcie motorových vozidiel PCM
praktické cvičenia z náuky o lese PCL
praktické cvičenia z náuky o lesnom prostredí PCN
praktické cvičenia z technického kreslenia PCK
praktické cvičenia z technológie PCT
praktické cvičenia z technológie lesnej výroby PCV
právna náuka PRN
prestavby budov PRB
prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
príprava stavieb PIB
prírodopis PRI
propagácia a reklama PGK
psychológia práce a trhu PPU
riadenie pracovných činností RPC
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby cestovného ruchu SPQ
sociálna komunikácia SLK
spoločenská komunikácia KMM
správanie SPR
stavebná mechanika SME
stavebná technológia SBN
stavebná výroba SAV
stavebné konštrukcie STK
stolovanie STO
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia STZ
suché technológie SUG
súvislá odborná prax SOP
technické kreslenie TCK
technika cestovného ruchu TCR
technika obchodu TOH
technika prevádzky TPY
technológia TEC
technológia lesnej výroby TLE
technológia opráv lesných strojov TOS
technológia služieb cestovného ruchu TSC
technológia stavieb TLO
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TCOZ MPLH
teoretická časť odbornej zložky TCOZ OLT
teoretická časť odbornej zložky TČOZ LH
teoretická časť odbornej zložky TČOZ PRS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ PRS večerné
teoretická časť odbornej zložky TČOZ MRCR
teoretická časť odbornej zložky TČOZ OP
teoretická časť odbornej zložky TČOZ SS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ ST
tovaroznalectvo TVZ
účtovníctvo UCT
účtovníctvo 1 UCT
údržba a diagnostika UDD
úvod do sveta práce USP
viac ako peniaze VAP
výroba konfekcie VYK
základy ekológie ZEK
základy strojárstva ZLR
zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2022.0.1349 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria