Navigácia

O škole

História školy

História Strednej odbornej školy obchodu a služieb

            Podľa zachovanej školskej kroniky v roku 1876 si obchodníci slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica a Banská Belá založili Kupeckú učňovskú školu pre učňov obchodnej živnosti. O jej založení rozhodlo dňa 21. mája 1876 zakladajúce Valné zhromaždenie živnostenského spoločenstva obchodníkov banskoštiavnického okolia.

30. novembra 1925 reorganizácia kupeckých škôl bola urobená spolu s miestnou Remeselnou učňovskou školou, ale pod osobitnou správou, za účasti dozorného výboru učňovských škôl mesta Banskej Štiavnice, Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici a Okresného živnostenského spoločenstva v Banskej Štiavnici v roku 1926. Na základe tejto reorganizácie bola od školského roku 1926/1927 Kupecká učňovská škola zmenená na Kupeckú školu pokračovaciu. Týmito údajmi sa končia kronikárske záznamy Kupeckej učňovskej školy, nakoľko ostatné archívne materiály sa kvôli požiaru Starého zámku nezachovali.

Vzniká Remeselná učňovská škola v Banskej Štiavnici, ktorá bola zriadená na základe článku XVII. Uhorského zákona z roku 1884. Bola to údajne tretia učňovská škola v bývalom Uhorsku. Od školského roku 1926/27 bola zmenená na Obecnú učňovskú školu. Obecná učňovská škola sa bez väčších zmien zachovala až do roku 1945. Do tohto obdobia pripravila spolu 2 121 učňov. V roku 1945 sa z nej stala Štátna všeobecná učňovská škola. Od školského roku 1946/47 boli zlúčené Kupecká škola pokračovacia a Štátna všeobecná učňovská škola v Štátnu učňovskú školu v Banskej Štiavnici. V školskom roku 1950/51 sa premenúva na Štátnu odbornú učňovskú školu s oddelením všeobecným a oddelením pre kovovýrobu. V školskom roku 1954/55 to bola Závodná učňovská škola, od školského roku 1955/56 Učňovská škola miestneho hospodárstva a od školského roku 1958/59 Učňovská škola. V rokoch 1946-1959 sa v nej vyučili učni nasledovných profesií: elektroinštalatér, strojný zámočník, čalúnnik, holič, debnár, automechanik, sústružník, kaderníčka, stolár, zámočník, predavač, murár, mechanik pletiarskych strojov, pletiar. Od 1. septembra 1979 bola Učňovská škola premenovaná na Stredné odborné učilište. Z rozhodnutia generálneho riaditeľa Rudných baní a MZ v Bratislave sa dňom 3. septembra 1984 stáva učilište deviatym závodom Rudných baní n.p. Banská Bystrica, pod novým názvom Stredné odborné učilište banícke.

Rok 1989 ťažko doľahol na SOU. Podľa zákona sa prestalo s vyučovaním baníckych odborov, ktoré boli pre SOU ťažiskové. Reštrukturalizácia odborov bola náročná pre všetkých pracovníkov i z hľadiska finančných prostriedkov.

Od roku 1991 prestalo učilište patriť pod Rudné bane n.p. Banská Bystrica a stáva sa opäť Stredným odborným učilišťom patriacim pod Ministerstvo hospodárstva SR. Pod SOU prešli delimitáciou Stredisko praktického vyučovania Pamiatkostavu Žilina,

Stredisko praktického vyučovania š.p. Pleta Banská Štiavnica a Stredisko praktického vyučovania OSP Žiar nad Hronom. SOU naďalej vychováva žiakov učebných odborov: murár, maliar, tesár, inštalatér, stolár, mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá, obrábač kovov, pletiarka, krajčírka, mechanik opravár strojov a zariadení.

            V školskom roku 1992/93 sa začali vyučovať nové učebné odbory: kuchár - čašník, dámska krajčírka, krajčírka pre univerzálne šitie odevov, od roku 1999/2000 učebný odbor cukrárka.

            1. marca 2002 sa v dôsledku zmien stal zriaďovateľom školy Banskobystrický samosprávny kraj a l. septembra 2002 došlo k zlúčeniu SOU a DOŠ a vznikla Združená stredná škola. Od 1.9.2003 došlo k zmene názvu školy na Združenú strednú školu obchodu a služieb. Názov lepšie vystihoval zameranie odborov, ktoré sa v škole vyučovali. Od školského roku 2003/2004 došlo k základným zmenám v učebných osnovách študijného odboru obchod a podnikanie, zmenila sa orientácia odboru z čisto dievčenského na odbor ekonomický. Škola  začala prijímať do tohto odboru aj chlapcov.

            Od 1. septembra 2004 sa ZSŠ obchodu a služieb zlúčila s Domovom mládeže stredných škôl na Povrazníku, Budovateľská 12. Vznikol veľký areál budov, ktoré poskytovali priestory na ubytovanie, stravovanie, vzdelávanie, odborný výcvik, odbornú prax a voľnočasové aktivity študentov.

Od 1. septembra 2008 v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenil názov školy na Strednú odbornú školu, ktorý sa od 1. januára 2009 zmenil na Strednú odbornú školu obchodu a služieb.

História Strednej odbornej školy Ľudovíta Greinera

Stredné odborné učilište lesnícke začalo písať svoju históriu v roku 1961. Jeho prvé triedy dvojročného učebného odboru lesiar boli otvorené pri Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici. V rámci prestavby školstva otvorilo učilište v školskom roku 1970/1971 i trojročné odbory lesný mechanizátor a lesný mechanizátor – opravár. V školskom roku 1978/1979 mohli nastúpiť žiaci do jednoročnej školy pre pracujúcich, ktorá umožňovala najlepším absolventom učebných odborov ukončiť vzdelávanie maturitnou skúškou. V školskom roku 1979/1980 bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište lesnícke.

V školskom roku 1981/1982 otvorilo Stredné odborné učilište lesnícke ako jediné na Slovensku štvorročný študijný odbor operátor lesnej techniky pre prípravu na povolanie lesný mechanizátor. V apríli roku 1985 sa riaditeľom školy stal Ing. Ján Ivanič a o pár rokov neskôr sa zamestnanci a žiaci sťahujú do moderných priestorov novej školy, domova mládeže, školskej jedálne. V roku 1993 bol otvorený nový trojročný učebný odbor rezbár zameraný na tvorbu umeleckých predmetov z dreva, na výrobu drevených hračiek, sôch a reliéfov i okrasných predmetov.  O dva roky neskôr to bol štvorročný študijný odbor umeleckoremeselné spracovanie dreva zameraný na rezbárske práce.

Stredné odborné učilište ako jediné na Slovensku organizovalo od roku 1993 Medzinárodné sochárske sympózium v dreve. Každoročne sa ho zúčastňovali akademickí sochári a akademickí maliari z celého sveta. Vzniknuté diela dodnes skrášľujú interiér školy, mesta a ďalších inštitúcií.

15. júna 2010 bol škole udelený čestný názov - Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera.

História Strednej odbornej školy služieb a lesníctva

V druhej etape, ktorá sa začala 1. septembra 2011 došlo k spojeniu obidvoch škôl a k vytvoreniu Spojenej školy s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera. Obidve organizačné zložky uskutočňovali výchovno-vzdelávací proces v svojich areáloch – Špitálska 4, Banská Štiavnica a E.M.Šoltésovej 5, Banská Štiavnica. Všetky priestory boli zastaralé a vyžadujúce rekonštrukciu, preto sa Banskobystrický samosprávny kraj rozhodol pre presťahovanie obidvoch organizačných zložiek do areálu bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho na Kolpašskej ulici.  Uvedené priestory vyžadovali rekonštrukciu, ktorá sa ukončila v roku 2013.

Od 1. septembra 2013 začal výchovno-vyučovací proces v nových priestoroch na Kolpašskej ulici 1586/9 v Banskej Štiavnici. Zároveň sa presťahovali aj žiaci ubytovaní v Školskom internáte na Budovateľskej 12 do zrekonštruovaného Školského internátu na Kolpašskej 1586/9. Presťahovaním vznikol moderný školský areál, ktorý poskytuje dostatočný priestor pre teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie školy. Zrekonštruovaný Školský internát poskytuje ubytovanie a stravovanie pre všetky stredné školy v Banskej Štiavnici.

Od 1. septembra 2014 škola opäť zmenila názov a začala písať svoju najnovšiu históriu ako Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ktorá sídli v areáli na Kolpašskej ulici.

Škola pokračuje v tradíciách bývalých organizačných zložiek školy, a snaží sa predovšetkým využiť  ich silné stránky. Nositeľmi zmien musia byť predovšetkým pedagogickí pracovníci, podporovaní rodičovskou verejnosťou a samozrejme všetci zamestnanci školy. Cieľom výchovy je celkový odborný rozvoj žiaka pri rešpektovaní jeho jedinečnosti a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy v škole.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria