Navigácia

6352 M Obchod a podnikanie 6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6421 L Spoločné stravovanie 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 3659 L Stavebníctvo 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 3661 H Murár 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár – Lesné stroje a zariadenia 3178 F Výroba konfekcie 3686 F Stavebná výroba

Ukončenie vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

6352 M Obchod a podnikanie

Po ukončení štúdia pedagogickí pracovníci hodnotia všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi v kompetenčných profiloch absolventov nášho školského vzdelávacieho programu formou maturitnej. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

            Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom hodnotenia  absolventov školy.

            Absolvent po úspešnom vykonaní všetkých častí maturitnrj skúšky získa  Vysvedčenie o maturitnej skúške a Dodatok k maturitnému vysvedčeniu potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.

       Maturitná skúška pozostáva z  častí v nasledujúcom poradí:

 • externá časť EČ a písomná forma internej časti PFIČ,
 • praktická časť odbornej zložky PČOZ,
 • ústna forma internej časti ÚFIČ.

Jednotlivé časti maturitnej skúšky vychádzajú z kompetencií schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia. Témy pre praktickú časť maturitných skúšok a ústnu časť maturitných skúšok pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa riadi platnými predpismi. Podrobnosti o maturitných skúškach sú upravené platnými predpismi MŠVVaŠ SR a NÚCEM.

Cieľom externej a  písomnej časti maturitnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom praktickej časti maturitnej skúšky je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. Do praktickej časti MS sú zaradené predmety- účtovníctvo , ekonomické cvičenia, administratíva a korešpondencia

Žiak by mal:

 • chápať základné pojmy z finančného účtovníctva a finančného riadenia podniku,
 • účtovať základné účtovné operácie z podvojného účtovníctva v účtovnom programe OMEGA a  urobiť účtovnú závierku a uzávierku v podvojnom účtovníctve – výkazy súvaha  a výkaz ziskov a strát,
 • chápať základné vzťahy medzi účtovnými výkazmi( súvaha, výkaz o ziskoch a stratách, výkaz o peňažných tokoch, výkaz o majetku a záväzkoch),
 • vypočítať ekonomické veličiny – výsledok hospodárenia, zisk pred zdanením a po zdanení, daň z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • vyhotovovať doklady používané v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku, vypočítať kurzové rozdiely vo valutovej pokladnici,
 • riešiť ekonomické úlohy a navrhnúť postup riešenia a vyvodiť zvery: určiť potrebu zamestnancov a mzdových prostriedkov, evidovať vykonanú prácu, vypočítať mzdu a určiť odvodové povinnosti podnikateľských subjektov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedieť urobiť prieskum trhu, určiť predbežnú kalkuláciu, t.j. zostaviť kalkulačný vzorec pre určenie ceny jednotlivých výkonov a vyfakturovať predané podnikové výkony,
 • vypočítať potrebu zásob, spotrebu materiálu metódou FIFO a váženým aritmetickým priemerom,
 • ovládať spôsoby obstarávania dlhodobého majetku (DM), vedieť vypočítať odpisy dlhodobého majetku – lineárne i zrýchlené a navrhnúť spôsoby vyraďovania DM,
 • pochopiť problematiku peňažných tokov podniku vrátane ich rozpočtovania a finančnú analýzu,
 • ovládať písať desaťprstovou hmatovou metódou, spracovať  a upravovať text v programoch MS WORD, EXCEL,
 • ovládať normalizovanú úpravu obchodných listov a samostatne štylizovať obchodné listy v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov – ponuku, dopyt, objednávku, faktúru, urgenciu, reklamáciu a iné,
 • formálne upraviť a štylizovať interné písomnosti, ktoré firmy využívajú vo svojej riadiacej činnosti – pozvánky na porady, obežníky, smernice, zápisnice z porád , vyúčtovanie pracovne cesty ...,
 • vyhotoviť personálne písomnosti, ktoré sprostredkovávajú kontakty zamestnávateľov s uchádzačmi o zamestnanie, ako aj  vlastnými zamestnancami – životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, pracovná zmluva, výpoveď ...,
 • vedieť vypracovať jednoduché právne písomnosti, ktoré upravujú občiansko-právne vzťahy – plnomocenstvo, zmluva o pôžičke, dlžobný úpis ...

 

Praktická časť odbornej zložky sa realizuje formou riešenia súvislého príkladu z účtovníctva v programe OMEGA. V rámci súvislého príkladu žiaci vypracujú aj dve úlohy  z ADK podľa dispozícií. Cieľom prvej úlohy z ADK  je overiť  schopnosť žiaka vypracovať  individuálnu písomnosť – obchodný list. Dispozícia je zameraná na typy obchodných  písomností:  ponuka (vyžiadaná alebo nevyžiadaná), dopyt, objednávka, reklamácia, urgencia.

Druhá úloha preveruje schopnosť žiaka vypracovať faktúru, prípadne dodací list.

Žiak vypracováva prvú úlohu  v šablóne pre úradné (obchodné) listy a pri vypracovaní  druhej úlohy vypĺňa tlačivo pre faktúru (dodací list).

Časový limit pre vypracovanie písomností z ADK  pre odbor obchod a podnikanie nie je určený.

            Pri hodnotení úloh z ADK sa používajú výkonové kritériá:

 • norma na úpravu textu na PC,
 • norma na vyhotovenie tabuľky,
 • normalizovaná úprava obchodných listov,
 • ovládanie administratívneho štýlu a slohu úradných písomností,
 • ovládanie  štruktúry obchodných listov a postupu pri ich tvorbe,
 • ovládanie psychológie obchodného listu a ich štylizácie,
 • obsahová a jazyková správnosť,
 • gramatická presnosť.

 

Kritéria hodnotenia

 

Body

%

                 známka

70 - 60

100 -86

           1 – výborný

59 - 48

85 - 69

                2 – chválitebný

47 - 35

68 – 50

         3 – dobrý

34 - 21

49 - 30

               4 – dostatočný

20 - 0

29 - 0

                       5 - nedostatočný

 

Cieľom ústnej časti maturitnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov žiakov.

Pri MS sleduje schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania a úroveň jeho ústneho prejavu z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe hodnotenia výkonov podľa platných

Témy maturitnej skúšky

Maturitná skúška pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor.

            Zadanie na maturitnú skúšku sú formulované v podobe konkrétnej úlohy resp. činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť témy  MS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť MS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Stredná odborná škola služieb a lesníctva  uplatňujeť pri tvorbe tém na maturitné skúšky nasledujúce pravidlá:

Každá téma má:

 • vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru,
 • uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných,
 • vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť obsahu vzdelávania),
 • umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,
 • umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme MS,
 • dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania,
 • svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru získal.

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov je založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia je spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny sú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a sú osobitným dokumentom školy, ktorý  dopĺňa školský vzdelávací program.

         Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:

Kritériá hodnotenia

Stupeň hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Porozumenie téme

Porozumel  téme dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel

so závažnými nedostatkami

Neporozumel téme

Používanie odbornej terminológie

Používal

samostatne

Používal s malou pomocou

Vyžadoval si pomoc

Robil zásadné chyby

Neovládal

Vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede

Bol samostatný tvorivý, pohotový, pochopil súvislosti

Bol celkom samostatný, tvorivý a pohotový

Bol menej samostatný, nekomplexný a málo pohotový

Bol nesamostatný, často vykazoval chyby, nechápal súvislosti

Bol nesamostatný, ťažkopádny, vykazoval zásadné chyby

Samostatnosť prejavu

Vyjadroval sa výstižne, súvisle

a správne

Vyjadroval sa celkom výstižne

a súvisle

Vyjadroval sa nepresne, niekedy nesúvisle,

s chybami

Vyjadroval sa s problémami, nesúvisle,

s chybami

Nedokázal sa vyjadriť ani s pomocou skúšajúceho

Schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov

Správne a 

samostatne aplikoval

Celkom správne a samostatne aplikoval

Aplikoval nepresne,  s problémami a s pomocou skúšajúceho

Aplikoval veľmi nepresne, s problémami a zásadnými chybami

Nedokázal aplikovať

Pochopenie praktickej úlohy

Porozumel úlohe dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel s

o závažnými nedostatkami

Neporozumel úlohe

Voľba postupu

Zvolil správny a efektívny postup

V podstate zvolil správny postup

Zvolil postup s problémami

Zvolil postup s problémami

a s pomocou skúšajúceho

Nezvolil správny postup ani s pomocou skúšajúceho

Výber prístrojov, strojov, zariadení, náradia, materiálov, surovín

Zvolil správny výber

V podstate zvolil správny výber

Zvolil výber s problémami

Zvolil výber s problémami

a s pomocou skúšajúceho

Nezvolil správny výber  ani s pomocou skúšajúceho

Organizácia práce na pracovisku

Zvolil veľmi správnu organi

záciu

V podstate zvolil dobrú organizáciu

Zvolil organizáciu

s problémami

Zvolil organizáciu s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvládol organizáciu

Kvalita výsledku práce

Pripravil kvalitný produkt/činnosť

V podstate pripravil kvalitný produkt

/činnosť

Pripravil produkt

/činnosť s nízkou kvalitou

Pripravil produkt/činnosť s veľmi nízkou kvalitou

Pripravil nepodarok

Dodržiavanie BOZP a hygieny pri práci

Dodržal presne všetky predpisy

V podstate dodržal všetky predpisy

Dodržal predpisy s veľkými problémami

Dodržal iba veľmi málo predpisov

Nedodržiaval predpisy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria