Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 6489 H Hostinský 6456 H Kaderník 3661 H Murár 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H 04 Mechanik opravár lesných strojov a zariadení

Školské učebné plány pre 3. a 4. ročník UO a ŠO

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

64

2048

Jazyk a komunikácia

38/14D

 

1216

 • slovenský jazyk a literatúra e)

3

3

3

3

12

 • anglický jazyk c) f)

5

5

3

3

16

 • druhý cudzí jazyk c) f)

3

3

2

2

10

Človek, hodnoty

2

 

64

 • etická výchova/
 • náboženská výchova g)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

5

 

160

 • dejepis h)

1

1

1

-

3

 • občianska náuka h)

-

1

1

-

2

Človek a príroda

3

 

 

96

 • chémia i) m)

2

-

-

-

2

 • geografia i)

-

-

-

1

1

Matematika a práca s informáciami

8/2D

 

256

 • matematika  j )

2

2

2

1

7

 • informatika  c) j)

1

-

-

-

1

Zdravie a pohyb

8

 

256

 • telesná a športová výchova k)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

70

2176

Teoretické vzdelávanie

36/6D

1184

Ekonomika

3

3

2

2

10

320

Geografia cestovného ruchu

2

2

-

-

4

128

Viac ako peniaze

1

-

-

-

1

32

Manažment

2

1

1

-

4

128

Technológia služieb cestovného ruchu

3

3

-

-

6

192

Marketing

-

-

2

2

4

128

Sociálna komunikácia

-

-

-

1

1

32

Právna náuka

-

-

-

2

2

64

Kongresové služby

-

-

-

2

2

64

Etika v podnikaní

-

2

-

-

2

64

Praktická príprava

34/5 D

992

Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu

-

-

-

1

2

64

Sprievodcovské služby

-

-

1

2

2

64

Cvičná firma m)

-

-

2

2

4

128

Účtovníctvo m)

-

-

2

3

5

160

Administratíva a korešpondencia m)

2

2

2

2

8

256

Informatika v podnikaní m)

-

1

1

2

5

160

Animačné služby

-

1

-

-

1

32

Odborná prax - - 7 - 7 224

SPOLU

132

4224

Spolu za ročník

33

33

34

33

 

Maturitná skúška

 

 

Účelové kurzy/učivo

 

60

Kurz pohybových aktivít v prírode - Lyžiarsky kurz o)

5 dní

 

-

-

-

30

Kurz na ochranu života a zdravia o)

-

3 dni

-

-

18

Účelové cvičenia Ochrana života a zdravia o)

2 dni

2 dni -

-

18

Maturitná skúška

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria