Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

ŠTUDIJNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        4 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru:    úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

           úspešné zvládnutie prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v turistických agentúrach, v informačných centrách,  v štátnych organizáciách, v sprievodcovských službách, v hotelových službách, v animačných službách a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent pozná základné ekonomické pojmy a vzťahy, formy a organizáciu podnikania. Vie kvalifikovane vykonávať činnosti v regionálnom cestovnom ruchu, ako aj v cieľovom mieste. Vie organizovať, koordinovať a zabezpečovať služby v cestovnom ruchu. Absolvent je pripravený vyjadrovať sa a komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Absolvent sa uplatní ako pracovník informačných centier, cestovných kancelárií, stravovacích a ubytovacích zariadení, v sprievodcovských činnostiach a iných službách. Ovláda efektívne formy propagácie a reklamných prostriedkov v oblasti cestovného ruchu. Využíva informačné technológie pri spracovaní a sprostredkovaní  informácií. Ovláda účtovný software OMEGA pre podvojné účtovníctvo a môže podľa dosiahnutých výsledkov získať akreditovaný cerfitikát firmy KROSS, písanie na stroji desaťprstovou technikou. Pozná pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia. Absolvuje súvislú odbornú prax v podnikoch s príslušným ekonomickým zameraním. Má zručnosti potrebné pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov prostredníctvom predmetu „cvičná firma“ a „cestovná kancelária“. Absolvent  môže získať akreditovaný certifikát  Junior Achviement Slovensko – Mládež pre budúcnosť v programe Podnikanie v cestovnom ruchu. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, koná hospodárne s ohľadom na životné prostredie.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • ovládať základné ekonomické pojmy a princípy, orientáciu v makroekonomických javoch, v podmienkach trhovej ekonomiky;
 • poznať pohyb kapitálu a majetku v činnostiach podnikateľských subjektov cestovného ruchu;
 • poznať ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania v cestovnom ruchu;
 • prehľad o poistení majetku;
 • ovládať základné princípy a osobitosti manažmentu podniku a možnosti ich využitia v podnikateľskej  činnosti;
 • poznať podstatu práce s verejnosťou;
 • poznať organizačnú štruktúru služieb v cestovnom ruchu vrátane stravovacích, ubytovacích a dopravných  služieb;
 • poznať zameranie a úlohy cestovných kancelárií, agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných  prevádzok, zmenární;
 • prehľad o poistení v cestovnom ruchu a o pasových, vízových a colných službách;
 • poznatky o umeleckých slohoch, z etnológie a súčasnej kultúry na Slovensku a vo svete;
 • poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete;
 • ovládať zásady spoločenského správania, spoločenský protokol, diplomatický protokol;
 • ovládať metódy a formy komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach činnosti výkonu práce;
 • poznať postupy jednoduchého a podvojného účtovania, kalkulácií a štatistiky v oblasti služieb cestovného ruchu;
 • poznať aktuálne potreby rozvoja cestovného ruchu;
 • ovládať podstatu a princípy organizovania podujatí v regióne, vrátane ich finančného zabezpečenia a hodnotenia ich efektívnosti;
 • ovládať zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb;
 • ovládať zásady hotelového manažmentu súvisiace s prevádzkou hotela;
 • ovládať podstatu a osobitosti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike;
 • ovládať zásady vykonávania sprievodcovskej činnosti;
 • základné vedomosti o dodržiavaní zásad bezpečnosti práce, hygieny a protipožiarnej ochrany

b) Požadované zručnosti

    Absolvent vie :

 • posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania;
 • zostaviť podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu a manažovať jeho realizáciu;
 • analyzovať trh cestovného ruchu a určovať marketingovú stratégiu v rámci podnikateľských plánov;
 • aplikovať marketingové zručnosti pri tvorbe systému kvality a meraní spokojnosti zákazníkov v cestovnom ruchu;
 • vypracovať programy zájazdov a pobytov u nás i do zahraničia vrátane ich kalkulácií;
 • uplatňovať marketingové nástroje, orientované na cestovný ruch v podnikaní;
 • obstarávať a poskytovať služby cestovného ruchu, kombinovať ich do súborov a kalkulovať ich  ceny
 • organizačne, personálne a finančne zabezpečiť organizovanie podujatí v regióne, vrátane vyhodnotenia ich efektívnosti;
 • spracovať a realizovať program práce s vnútornou a vonkajšou verejnosťou v cieľovom mieste, vrátane prezentácie na internete;
 • prezentovať jednotlivé druhy služieb cestovného ruchu rôznymi prostriedkami;
 • pracovať s kartografickým materiálom, s GPS navigáciou;
 • analyzovať ponuku územia z hľadiska regionálnej geografie a kultúry a posúdiť jej vhodnosť pre rozvoj cestovného ruchu;
 • aplikovať pravidlá spoločenského správania v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi, orgánmi samosprávy a štátnej správy a verejnosťou;
 • orientovať sa v základných právnych normách a uplatňovať ich v praxi;
 • aktívne využívať v riadiacej a organizačnej práci a pri vedení agendy informačno-komunikačné technológie;
 • vykonávať účtovné operácie cestovného ruchu a spracovať účtovnú agendu za pomoci IKT;
 • uplatňovať znalosť bankovej sústavy, bankových a zmenárenských operácií;
 • vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj v cudzom jazyku;
 • uplatňovať zásady racionalizácie administratívy v podnikoch služieb cestovného ruchu;
 • pracovať s originálmi tlačív, formulárov, právnych noriem a odbornou literatúrou;
 • vnímať a hodnotiť spoločensko-politické dianie vo svete;
 • pripraviť a realizovať animačný program;
 • vytvoriť scenár zabezpečenia kongresu;
 • komunikovať so zákazníkom a vykonávať základy sprievodcovskej činnosti;
 • dodržiavať hygienické predpisy, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria