Navigácia

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2023/2024

Štipendiá v školskom roku 2023/2024

         Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Výška štipendia :

             závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

           Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

              Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel a žiak nesmie byť podmienečne vylúčený zo štúdia.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                               122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Doklady k žiadosti o štipendium:

  • vysvedčenie za predchádzajúci ročník (prípadne polrok)
  • potvrdenie z ÚPSVaR, že je spoločne posudzovanou osobou s tým, kto poberá príspevok v hmotnej núdzi
  • alebo pre určenie životného minima potvrdenie o príjme všetkých členov rodiny

 

Žiadosť sa podáva na sekretariáte školy vždy do 25-teho dňa v mesiaci.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria