Navigácia

Stanovy Občianskeho združenia Správna rada OZ Činnosť OZ 2% z dane - tlačivá Ako darovať 2% z dane

OZ Rodičia a priatelia spojenej školy

Stanovy Občianskeho združenia

STANOVY

občianske združenie

Rodičia a priatelia Spojenej školy

(úplné znenie v znení zmien zo dňa 21.10.2022)

 

STANOVY

Občianske združenie Rodičia a priatelia Spojenej školy

Preambula

Občianske združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov a priateľov Spojenej školy (Strednej odbornej školy služieb a lesníctva a Školského internátu) v Banskej Štiavnici, cieľom ktorého je spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní detí, zabezpečovaní ochrany práv žiakov v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa, pri propagácii aktivít súvisiacich s učebnými odbormi na škole a na školskom internáte, pri podpore činností zameraných na získavanie zručností, upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov, životného prostredia, ako aj spolupráca obyvateľov Banskej Štiavnice a občanov Slovenskej republiky.

Článok I.

Názov občianskeho združenia: Rodičia a priatelia Spojenej školy

Sídlo občianskeho združenia: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

Článok II.

Vznik občianskeho združenia

1. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2. Doba trvania občianskeho združenia je časovo neobmedzená.

Článok III.

Zánik združenia

Občianske združenie zaniká:

1. dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia hlasmi trojpätinovej väčšiny prítomných členov. Orgán, ktorý rozhodol o zániku občianskeho združenia oznámi túto skutočnosť do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

2. dobrovoľným zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia hlasmi trojpätinovej väčšiny prítomných členov

3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení

Článok IV.

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

• valné zhromaždenie

• dozorná rada

• správna rada

• pomocné orgány

 

Článok V.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Schádza sa najmenej jedenkrát do roka. Volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady. Rieši zásadné otázky činnosti a rozvoja občianskeho združenia, prerokúva správy o činnosti a hospodárení občianskeho združenia.

Valné zhromaždenie zvoláva minimálne jedenkrát do roka predseda správnej rady alebo hospodár občianskeho združenia. Ak po uplynutí jedného roka nezvolá predseda správnej rady alebo hospodár občianskeho združenia, zvolá ho dozorná rada. Každý člen občianskeho združenia má jeden hlas. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia. V prípade, že sa nestretne nadpolovičná väčšina členov valného zhromaždenia, zvolá predseda správnej rady alebo hospodár občianskeho združenia následné valné zhromaždenie, ktoré bude uznášaniaschopné na základe prítomných členov občianskeho združenia.

Hlasovanie per rollam

Hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. vyjadrenie názoru elektronickou formou, teda nie riadnym zasadnutím, je však rovnoprávne s priamou účasťou členov valného zhromaždenia. Hlasovanie per rollam sa môže využiť hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu. Hlasovanie per rollam je možné využiť aj v situáciách, keď valné zhromaždenie potrebuje neodkladne prerokovať nejaký bod programu, ale nie je reálne, aby sa jej členovia stretli na rokovaní s možnosťou preštudovať prerokovaný materiál.

Postup pri hlasovaní formou per rollam

Hlasovanie per rollam prebieha elektronickou formou. Hlasovanie per rollam bude vždy písomne zaznamenané formou zápisnice. Hlasovanie per rollam iniciuje predseda správnej rady alebo hospodár občianskeho združenia, ktoré oznámi prostredníctvom aplikácie EduPage a určí lehotu a spôsob hlasovania. Hlasovanie per rollam bude právoplatné, ak bude súhlasiť väčšina hlasujúcich rodičov.

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou alebo väčšinou prítomných resp. hlasujúcich členov okrem prípadov uvedených v článku III. bod 1. a 2..

Valné zhromaždenie rozhoduje o:

» zmene stanov občianskeho združenia

» dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia alebo zlúčením s iným občianskym združením

» použití majetku občianskeho združenia

» použití majetku občianskeho združenia v prípade rozpustenia alebo zlúčenia s iným občianskym združením

» zrušení členstva v občianskom združení

» výške členského poplatku    

» zásadných otázkach hospodárenia

» prijatí právnickej osoby za člena

» vnútorných predpisoch občianskeho združenia

» ďalších veciach vo svojej právomoci podľa všeobecne záväzných predpisov a stanov, alebo o ktorých si rozhodnutie vyhradí

 

Článok VI.

Správna rada

Správnu radu volí valné zhromaždenie na obdobie jedného roka. Správna rada má spravidla počet členov podľa počtu tried v škole.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, hospodára, zapisovateľa na svojom ustanovujúcom rokovaní, na základe rozhodnutia väčšiny členov správnej rady.

Správnu radu zvoláva jej predseda alebo hospodár OZ. Je uznášaniaschopná pri polovici prítomných členov. Schôdzu správnej rady vedie predseda alebo ním poverený člen resp. hospodár OZ. Schôdzu správnej rady je povinný jej predseda alebo hospodár OZ na žiadosť dozornej rady zvolať najneskôr do 7 dní. Ak tak neurobí, môže schôdzu zvolať dozorná rada.

Hlasovanie per rollam

Hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. vyjadrenie názoru elektronickou formou, teda nie riadnym zasadnutím, je však rovnoprávne s priamou účasťou členov správnej rady. Hlasovanie per rollam sa môže využiť hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu. Hlasovanie per rollam je možné využiť aj v situáciách, keď správna rada potrebuje neodkladne prerokovať nejaký bod programu, ale nie je reálne, aby sa jej členovia stretli na rokovaní s možnosťou preštudovať prerokovaný materiál.

Postup pri hlasovani formou per rollam

Hlasovanie per rollam prebieha elektronickou formou. Hlasovanie per rollam bude vždy písomne zaznamenané formou zápisnice. Hlasovanie per rollam iniciuje predseda správnej rady alebo hospodár občianskeho združenia, ktoré oznámi prostredníctvom aplikácie EduPage a určí lehotu a spôsob hlasovania. Hlasovanie per rollam bude právoplatné, ak bude súhlasiť väčšina rodičov zvolených zástupcov tried.

Správna rada:

» riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami

» schádza sa podľa potreby, minimálne jedenkrát do roka

» vedie evidenciu členov

» vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia

» zabezpečuje hospodárenie občianskeho združenia

» rozhoduje o veciach, ktoré podľa stanov nepatria do právomoci iného orgánu združenia

» pripravuje a predkladá:

• výročnú správu o činnosti občianskeho združenia

• správu o výsledkoch hospodárenia

• návrh na využitie prostriedkov občianskeho združenia

• návrhy na zmenu stanov občianskeho združenia

• voľbu predsedu správnej rady

Článok VII.

Dozorná rada

Dozorná rada je orgánom občianskeho združenia a je volená valným zhromaždením na obdobie jedného roka. Má troch členov a schádza sa podľa potreby, minimálne jedenkrát do roka.

Dozorná rada:

» volí zo svojich členov predsedu, ktorý organizuje a riadi jej činnosť

» je uznášaniaschopná za prítomnosti jej predsedu a jedného z členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov

» kontroluje činnosť občianskeho združenia a jeho orgánov so všeobecne záväznými predpismi a stanovami

» kontroluje súlad činností správnej rady s rozhodnutiami valného zhromaždenia

» kontroluje hospodárenie občianskeho združenia

» vyjadruje sa k správe správnej rady o činnosti

» má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie alebo schôdzu správnej rady

Schôdzu dozornej rady zvoláva a vedie predseda. Za dozornú radu koná navonok jej predseda.

 

Článok VIII.

Zastupovanie občianskeho združenia

Občianske združenie vo vzťahu k tretím osobám, v pracovno-právnych, občiansko-právnych a iných vzťahoch zastupujú štatutárni zástupcovia. Štatutárnymi zástupcami sú predseda správnej rady, podpredseda správnej rady a hospodár občianskeho združenia.

Konanie za občianske združenie:

Za občianske združenie môže konať predseda správnej rady, podpredseda správnej rady a hospodár občianskeho združenia samostatne.

 

Článok IX.

Členstvo v občianskom združení

1. Členom občianskeho združenia môže byť každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá podporuje ciele občianskeho združenia.

2. Členstvo vzniká na základe písomnej vyhlášky po zaplatení minimálneho členského príspevku vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členský príspevok pre právnické osoby sa rovná desaťnásobku členského príspevku pre fyzické osoby.

Splatnosť príspevku je do 15. decembra daného školského roka.

3. Členstvo zaniká:

» v tom prípade, keď člen koná v rozpore s cieľmi občianskeho združenia

» ak člen spôsobí škodu na majetku alebo povesti občianskeho združenia

» vystúpením člena na základe písomného oznámenia správnej rade občianskeho združenia

» zrušením členstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia

» úmrtím člena

» nezaplatením členského príspevku ani v dodatočnej lehote 30 dní

4. Správna rada vedie evidenciu členov občianskeho združenia.

Práva člena občianskeho združenia:

• zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia

• navrhovať, voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia

• spolurozhodovať o spôsobe použitia prostriedkov občianskeho združenia

Povinnosti člena občianskeho združenia:

• riadne a včas platiť ročný členský príspevok

• prispievať k propagácii občianskeho združenia a jeho cieľom

• chrániť a zveľaďovať majetok občianskeho združenia

Článok X.

Zásady hospodárenia

1. Občianske združenie hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi so svojim vlastným majetkom a majetkom prenajatým alebo vypožičaným.

2. Majetok občianskeho združenia tvoria veci a majetkové práva.

3. Občianske združenie používa majetok na zabezpečenie svojej činnosti, vrátane propagácie svojich cieľov a činností. Môže z neho podporiť konkrétne projekty a programy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

4. Združenie je nezisková organizácia, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie je zisk určený na rozdelenie, ale je to zdroj na zabezpečenie rozvoja činnosti občianskeho združenia v súlade s jeho cieľmi.

Majetok občianskeho združenia sa tvorí:

• z členských príspevkov

• z darov, dotácií a príspevkov fyzických a právnických osôb

• z výnosov z činnosti občianskeho združenia vykonávanej v súlade s cieľmi občianskeho združenia a z výnosov z majetku občianskeho združenia

• z iných zdrojov

Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. O použití majetku zostávajúceho po vyrovnaní všetkých právnych a majetkových záväzkov rozhodne valné zhromaždenie alebo správna rada. Majetok zanikajúceho občianskeho združenia môže byť použitý výhradne na účely stanovené s cieľmi združenia podľa osobitných predpisov.

Majetok občianskeho združenia slúži výlučne na realizáciu cieľov občianskeho združenia a na zabezpečenie činnosti tohto združenia.

Článok XI.

Záverečné ustanovenie

1. Návrh na registráciu občianskeho združenia podá prípravný výbor, ktorý súčasne koná v mene občianskeho združenia do vytvorenia orgánov občianskeho združenia.

2. Členstvo v správnej rade a dozornej rade je navzájom nezlučiteľné.

3. Toto znenie stanov bolo schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 21.10.2022.

V Banskej Štiavnici 21.10.2022

 

 

 

 

...............................................................                                           Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD.

predseda správnej rady                                                                      hospodár občianskeho združenia

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria