Navigácia

Rozhodnutia s ohľadom na COVID 19 Dokumenty na stiahnutie

C O V I D 19

Rozhodnutia s ohľadom na COVID 19

Od pondelka 6.12.2021 je znova dištančné vyučovanie

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom sa od pondelka 6.12.2021 vyučuje znova dištančnou formou na našej škole aj v ostatných stredných školách v Banskej Štiavnici . 

 

                                                                                                                                   PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy

Začiatok školského roka 2021/2022

Školský rok začína 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v budove školy.

Otvorenie sa uskutoční formou triednických hodín. Prvákov si vyzdvihnú triedni učitelia na vrátnici školy. Žiaci pred vstupom do budovy musia absolvovať dezinfekciu rúk a meranie telesnej teploty. Rodičia zabezpečia pre žiaka každý deň minimálne dve rúška.

Podmienky vstupu do školy budú zverejnené aj na vchodových dverách do budovy školy. Rodičom vstup do školy povolí riaditeľka školy iba vo výnimočnom prípade!

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Rodič si tieto testy môže objednať  do 25.8.2021 cez edupage.

Žiak pri nástupe do školy musí predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" a môže predložiť "Oznámenie o výnimke z karantény". Obidva dokumenty si môžete stiahnuť a vytlačiť z odkazov, ktoré si môžete stiahnuť na záložke Dokumšenty na stiahnutie.

 

Školský semafór - výber z nariadenia

Ciel'om manuálu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (d'alej len ,,COVID-19").

Manuál sa vzťahuje na všetky stredné školy a školské zariadenia.

Domáce samotestovanie

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.

Možnosť  samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COV/0-19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podl'a pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokial' sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykol'vek ked' žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

Postup pre získanie sady testov na domáce samotestovanie:

 Škola zistí záujem rodičov o samotestovanie od 23. 8. 2021.

  1. Škola objedná potrebný počet testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26.8.2021.
  2. Škola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
  3. Následne školy odovzdajú testy rodičom proti podpisu, o presnom termíne distribúcie ich budú informovať.

 

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žziaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma - nemôže ísť do školy.
  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví d'alší postup.
  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

 

Žiak a zamestnanec musí mat' prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podl'a aktuálne platnej vyhláškyÚUradu verejného zdravotníctva SR.

 

Začiatok vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 


A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 


1. školské vyučovanie vo všetkých školách, 
2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 


B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. 


C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode. 


D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.  


E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID- 19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.   


F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.  

 
G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.   


H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.   


I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  
J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje   1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,  


2. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.  


Odôvodnenie: 
V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.  
Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).   
Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.  
Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.      


                                                                            Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu   

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria