Navigácia

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M obchod a podnikanie 6489 H Hostinský 6456 H kaderník 3661 H murár 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6421 L spoločné stravovanie 3659 L stavebníctvo 3686 F stavebná výroba 3178 F výroba konfekcie 4556 K operátor lesnej výroby 4575 H mechanizátor lesnej výroby 2466 H 04 mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia 4521 L lesné hospodárstvo 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Učebné plány

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom  vzdelávacom programe

Celkový

počet hodín

za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

64

2048

Odborné vzdelávanie

68

2176

z toho disponibilné hodiny

4

128

CELKOM

132

4224

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

64/D 4

2048

Jazyk a komunikácia

38/D 4

 

1216

 • slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

 • anglický jazyk b)l)

5

5

3

3

16

 • druhý cudzí jazyk b)c)

3

3

2

2

10

Človek, hodnoty

2

 

64

 • etická výchova/
 • náboženská výchova d)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

5

 

160

 • dejepis

1

1

1

-

3

 • občianska náuka

-

1

1

-

2

Človek a príroda

3

 

 

96

 • chémia e)

2

-

-

-

2

 • geografia e)

-

-

-

1

1

Matematika a práca s informáciami

8

 

256

 • matematika  f)

2

2

2

1

7

 • informatika  g)i)

1

-

-

-

1

Zdravie a pohyb

8

 

256

 • telesná a športová výchova h)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

68

2176

Teoretické vyučovanie

34

1088

Ekonomika

3

3

2

2

10

320

Etika v podnikaní

-

2

-

-

2

64

Geografia cestovného ruchu i)

2

2

-

-

4

128

Animačné služby i)j)

-

1

-

-

1

32

Manažment

2

1

-

-

3

96

Technológia služieb cestovného ruchu i)

3

3

-

-

6

192

Marketing

-

-

2

2

4

128

Právna náuka

-

-

-

2

2

64

Kongresové služby

-

-

-

2

2

64

Praktické vyučovanie

34

1088

Cvičná firma j)

-

-

2

2

4

128

Účtovníctvo i)j)

-

-

2

3

5

160

Administratíva a korešpondencia j)

2

2

2

2

8

256

Sprievodcovské služby

-

-

-

2

2

64

Zručnosti pre úspech

-

-

-

2

2

64

Informatika v podnikaní i)j)

-

1

2

2

5

160

Viac ako peniaze j)

1

-

-

-

1

32

Odborná prax k)

-

-

7

-

7

224

SPOLU

132

4224

Spolu za ročník

33

33

33

33

 

Maturitná skúška

 

 

Účelové kurzy/učivo

 

72

Kurz pohybových aktivít v prírode - Lyžiarsky kurz o)

5 dní

 

-

-

-

30

Kurz na ochranu života a zdravia o)

-

3 dni

-

-

18

Účelové cvičenia Ochrana života a zdravia o)

2 dni

2 dni

-

-

24

Maturitná skúška

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria