Navigácia

Autoškola

Naša autoškola

USMERNENIE PRE ŽIAKOV DRUHÝCH A TRETÍCH ROČNÍKOV LESNÍCKYCH ODBOROV PRE ZÍSKANIE

                                               VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY T a B

Autoškola pri SOŠ služieb a lesníctva vnikla rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii číslom konania OU-BB-OCDPK-2016/029799 na základe splnenia podmienok ustanovených § 3ods. 2 zákona č.93/2005 Z.z., pre registráciu autoškoly podľa ustanovenia  § 3 ods.10 zákona 93/2005 Z.Z.

Autoškola je registrovaná podľa  § 2 ods. 1 zákona č. 93/20005 Z.z. na vykonávanie :

1.          1. Vodičských kurzov v rozsahu skupiny/ín  vodičského oprávnenia : T,B

2.           2. Kondičných kurzov v rozsahu skupiny/ín  vodičského oprávnenia : T,B

PODMIENKY PRE UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY T :

1.       1.  Skupina T – do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá. K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo. Túto skupinu vodičského oprávnenia môže získať žiadateľ, ktorý dovŕšil 17 rokov

2.       2.  Žiak prvého ročníka lesníckych odborov si vyzdvihne „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“  V PRVÝ JÚNOVÝ TÝŽDEŇ PRÍSLUŠNÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA u MOV Bc. Milana Ivaniča  ( inštruktor autoškoly ).

3.          3.  Žiak odovzdá „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ BEZPODMIENEČNE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA – DO 30. JÚNA V PRVOM ROČNÍKU. Povinný predmet – motorové vozidlá je zaradený do učebného plánu druhého ročníka lesníckych odborov.

4.        4.  Žiadosť obsahuje  osobné údaje z občianskeho preukazu žiadateľa. Občiansky preukaz žiak predloží  Bc. M. Ivaničovi ku kontrole pre porovnanie správnosti údajov

5.           5.  „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ potvrdí zákonný zástupca žiaka

6.           6.  Žiadosť obsahuje potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky, ktorú absolvuje žiadateľ pred podaním žiadosti. Treba počítať s tým, že lekár môže žiadateľa poslať aj na ďalšie vyšetrenie  ( napr. očné a pod.)

7.           7.  Žiadosť obsahuje miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku ( kolok) a stiahnuť si ju môžete tu:

        Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.pdf                                                                                                     Cena kurzu : 100 €

 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY  B :

1.            1.  Skupina B – osobné autá do celkovej hmotnosti 3,5 t, ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. Zároveň úspešný absolvent získa vodičské oprávnenie na skupinu AM ( malý motocykel) a B1  (štvorkolka)

2.            2.  Žiak druhého ročníka lesníckych odborov si vyzdvihne „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“  V PRVÝ JÚNOVÝ TÝŽDEŇ PRÍSLUŠNÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA u MOV Bc. Milana Ivaniča  ( inštruktor autoškoly ).

            3.  Žiak odovzdá „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ BEZPODMIENEČNE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA – DO 30. JÚNA V DRUHOM ROČNÍKU. Povinný predmet – motorové vozidlá je zaradený do učebného plánu tretieho ročníka lesníckych odborov.

4.             4.  Žiadosť obsahuje  osobné údaje z občianskeho preukazu žiadateľa. Občiansky preukaz žiak predloží  Bc. M. Ivaničovi ku kontrole pre porovnanie správnosti údajov

5.             5.  Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia potvrdí zákonný zástupca žiaka

6          6.   Žiadosť obsahuje potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky, ktorú absolvuje žiadateľ pred podaním žiadosti. Treba počítať s tým, že lekár môže žiadateľa poslať aj na ďalšie vyšetrenie  ( napr. očné a pod.)

8.             7.  Žiadosť obsahuje miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku ( kolok). 6iadosť si môžete stiahnuť tu :

            8.  K žiadosti je potrebné preukázať vodičské oprávnenie skupiny T.

               Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.pdf                                                         Cena kurzu : 250 €

 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA  PRI OPRAVNOM TERMÍNE :

1.              1.  Žiadateľ vyplní tlačivo : „Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti“, ktoré si môže stiahnuť tu:

        Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti.pdf

ĎALŠIE USTANOVENIA :

1.              1.  Do kurzu pre získanie vodičského oprávnenia musí žiak BEZPODMIENEČNE NASTÚPIŤ OD 02.SEPTEMBRA PRÍSLUŠNÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA. V priebehu školského roka nie je možné začať kurz školského vyučovania pre získanie vodičského oprávnenia

2.              2.  Kurz pre vodičské oprávnenie tvoria teoretické a praktické hodiny

3.              3.  Teoretické vyučovanie – počet povinných absolvovaných hodín je stanovený podľa rozvrhu hodín

4.              4.    Obsah teoretického vyučovania :

a.       predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

b.      teória vedenia motorového vozidla

c.       zásady bezpečnej jazdy

d.      teória konštrukcie motorového  vozidla

e.      údržba motorového vozidla

5.               5.  Praktické vyučovanie

a.       Žiak môže nastúpiť na praktické vyučovanie po absolvovaní časti teoretického vyučovania

·   teória vedenia motorového vozidla

·   zásady bezpečnej jazdy

·   polovica hodín –predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

b.      počet povinných absolvovaných pre vodičské oprávnenie skupiny T je 13 hodín

c.       počet povinných absolvovaných pre vodičské oprávnenie skupiny B je 39 hodín

6.              6.   Obsah praktického vyučovania :

a.       Výcvik na simulátoroch osobného auta

b.      Výcvik vo vedení motorového vozidla, údržba motorového vozidla

c.       Kurz prvej pomoci

7.              7.  Testy je možné trénovať na online stránke https://www.testynavodicak.eu/ 

8.              8.  Praktické jazdy sa uskutočňujú v premávke na cestných komunikáciách a na výcvikovej ploche ( autocvičisko) v areáli SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

9.       Prípadné ďalšie informácie poskytne : Bc. Milan Ivanič,  tel. č. 0902 078 079,                                                           

                                                                     email : milo.ivanic @ gmail. Com

                                                                                                                                                                                    V Banskej Štiavnici, 11.11.2021

O našej autoškole si môžete pozrieť video tu:  Video

               

                     

                                     

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria