Navigácia

Študijné odbory- maturitné vysvedčenie Nadstavbové štúdium- maturitné vysvedčenie Večerné štúdium- maturitné vysvedčenie Učebné odbory- výučný list Učebné odbory - vysvedčenie o záverečnej skúške

Možnosti štúdia - odbory

Študijné odbory- maturitné vysvedčenie

Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou a získaním úplného stredného odborného vzdelania.

 

6352 M Obchod a podnikanie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník pripravený pre samostatnú prácu v oblasti obchodu v trhovej ekonomike, pozná zásady tvorby podnikateľského plánu a organizácie práce v obchodnom podniku.

Zameranie odboru

 • samostatné vykonávanie činnosti obchodno-podnikateľského charakteru
 • poskytovanie služieb v oblasti obchodu
 • organizácia podnikania
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo  (certifikát Omega)
 • administratívne práce a spracovanie ekonomickej a účtovnej  agendy na počítači
 • teória a prax manažérstva
 • propagácia a reklama
 • základné právne normy
 • cvičná firma

 

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať a koordinovať činnosti v oblasti cestovného ruchu.

Zameranie odboru

 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí
 • zabezpečovanie finančných zdrojov na plnenie úloh rozvoja cestovného ruchu v regióne
 • vedenie turistickej a cestovnej kancelárie
 • administratívne práce a spracovanie ekonomickej a účtovnej  agendy na počítači
 • zručnosti v ekonomike, účtovníctve, manažmente a marketingu cestovného ruchu
 • základné právne normy
 • animačné programy
 • propagácia a reklama

 

4556 K  Operátor lesnej techniky 

             Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva. Ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, ekonomiku lesníckej výroby  a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať  pri riešení odborných problémov. Absolvent je pripravený na výkon riadiacich odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, v lesníctve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia,  aj na samostatné podnikanie.

Absolvent úspešným ukončením štúdia získava s maturitným vysvedčením, výučný list a oprávnenia.   

Oprávnenia:

 • na obsluhu strojov a zariadení pri sústreďovaní dreva ( Univerzálny kolesový traktor, Špeciálny lesný kolesový traktor)

 • na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva, alebo pri iných činnostiach

 • na obsluhu nakladacieho žeriavu (hydraulická ruka)

 • na obsluhu krovinorezu a vyžínača

 • obsluhu lanových dopravných zariadení

 • vodičské oprávnenia skupiny T a B

 • v predmete poľovníctvo žiak nadobúda prvú kvalifikačnú skúšku na získanie poľovného lístka

 

Zameranie odboru:

 • riadiť odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva
 • ovládať techniku, stroje a zariadenia používané v poľnohospodárstve a lesníctve
 • ovládať ekonomiku lesného hospodárstva a služieb
 • poznať základné prírodovedné zákonitosti
 • vedieť prakticky využívať prírodovedné zákonitosti svojho odboru

Absolventi si majú možnosť rozširovať ďalšie vzdelanie na vysokej škole.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria