Navigácia

Projekt Erasmus+ - Odborná prax a jazyková zdatnosť . Projekty zahraničných praxí a výmenných pobytov našich študentov NP1 Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Projekt pre skvalitnenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry na našej škole

Projekty realizované našou školou.

NP1 Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Cieľom projektu je vytvoriť moderný, dostupný a flexibilný regionálny vzdelávací priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s dôrazom na identifikované a očakávané budúce potreby regionálneho, prípadne miestneho trhu práce, podporu regionálnych firiem a celoživotného vzdelávania prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov a fungujúcej siete SOŠ.

Kľúčovými cieľmi projektu sú :

1. prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce,

2. zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov,

3. zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania,

4. podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi,

5. podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metód,

6. zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín ako ižiakov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín,

7. identifikovať, modifikovať existujúce zdroje /vzdelávaciu infraštruktúru tak, aby sa dala efektívne využívať.

Splnenie stanoveného cieľa naplníme prostredníctvom

1 hlavnej aktivity:

Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom kzlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v BBSK.

Cieľovou skupinou projektu sú: žiaci ZŠ, SŠ a žiaci SOŠ so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vrátanie žiakov z málo podnetného prostrediaa znevýhodnených skupín; pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci SOŠ v zmysle platnej legislatívy.

Miestom realizácie projektu je územie BBSK s plánom trvania na 32 mesiacov s predpokladaným začiatkom od 2. štvrťroku 2021.

Projekt bude realizovan ýBanskobystrickým samosprávnym krajom, v spolupráci s ôsmimi strednými odbornými školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Jednou z týchto škôl je aj naša Stredná odborná škola služieb a lesníctva. Do projektu sú zapojení zamestnanci školy, učitelia, majstri odborného výcviku.

Tematické oblasti spolupráce sú:

1. spolupráca so zamestnávateľmi

2. vzdelávanie a tvorba inovácií pre SOŠ

3. inklúzia a podpora odborného vzdelávania žiakov zo SZP (sociálno-znevýhodneného prostredia)

4. podpora marketingových aktivít na zvýšenie atraktívnosti odborov žiadaných trhom práce

Úlohou projektu je podporiť vzdelávanie pedagógov pre nové metódy a formy vzdelávania a prácu s modernými technológiami, podpora spolupráce medzi internými a externýmiodborníkmi.Posilniť spoluprácu s partnerskými organizáciami, s odbornou verejnosťou, s rodičmi a základnými školami.Pripraviť a pilotne overiť nové školské vzdelávacie programy, inovovať obsah existujúcich odborov a foriem vzdelávania s ohľadom na digitalizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.Vytvoriť štruktúry regionálnej platformy s cieľom zlepšiť marketing a propagáciu školy, podporiť spoluprácu školy so žiakmi, rodičmi, žiakmi na ZŠ a inýmipartnermi, podporiť sieťovanie školy so vzdelávacími inštitúciami a podnikmi.Predpokladáme vytvorenie alebo inovácie nasledovných učebných alebo študijných odborov odborného vzdelávania a prípravy, vrátane odborov obsahujúcichprvky systému duálneho vzdelávania (môže byť upravené po analýze potrieb):

• 4556 K Operátor lesnej techniky

• 4575 H Mechanizátor lesnej výroby

• 2466 H Mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria