Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

6489 H Hostinský

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        3 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v reštauráciách, hoteloch, v zariadeniach spoločného stravovania aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium - maturita

POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Príprava v školskom vzdelávacom programe Hostinský   v učebnom odbore 6489 H hostinský zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie.  Trojročný odbor štúdia je koncipovaný  ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy v oblasti stravovacích služieb a tiež pre úsek výroby – prípravy jedál so zameraním na reštauračné stravovanie so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj komplexnej  osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú so základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov . V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické vedomosti  a praktické zručnosti na úseku obsluhy a prípravy jedál, komunikačné zručnosti v spoločenskom styku.  Prevádzkové podmienky jedálne odborného výcviku umožnia žiakom podieľať sa na výrobe pokrmov pre stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Prípravu jedál a obsluhu zabezpečujú žiaci pod dozorom MOV. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú na  rôznych spoločenských akciách, pri komerčných objednávkach. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej školskej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom MOV. Takéto podujatia sú pre žiakov náučné, motivujúce a inšpirujúce. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti. Výučba je orientovaná na uplatnenie aktívneho učenia žiakov, riešení problémových úloh, na tímovej práci a spolupráci. Naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, prezentácií simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií. Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.

Organizácia výučby

Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch budovy školy na Kolpašskej 9. Praktické vyučovanie v prvom, druhom a treťom ročníku je organizované formou odborného výcviku v priestoroch kuchyne, jedálne a odbornej učebne v budove školského internátu. Výuka je organizovaná v týždňových cykloch, jeden týždeň je teoretické vyučovanie a jeden praktické. V rámci praktického vyučovania sa tiež organizuje týždňový cyklus – týždeň na úseku obsluhy a týždeň na úseku stolovania. 

Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do učebného odboru 6489 H hostinský môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým:

 • telesným postihnutím
 • mentálnym postihnutím
 • zrakovým a sluchovým postihnutím
 • závažným poškodením kože horných končatín

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo, uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje:

1. Pracovné oblečenie - obsluha

Dievčatá

 • Biela blúzka
 • Čierna sukňa (max. 10 cm nad kolená, nie bedrová)
 • Čierne nohavice
 • Čierna vesta
 • Biely pracovný plášť
 • Biele zdravotné topánky (nie vsuvky)
 • Príručník (2 kusy)

Chlapci

 • Biela košeľa  s dlhým rukávom,
 • Čierne nohavice
 • Čierna vesta
 • Biely pracovný plášť
 • Čierne topánky (polovičné)
 • Príručník (2 kusy)
 • Motýlik (čierny)

2. Pracovné oblečenie - kuchyňa

 • Biela blúza, biele tričko
 • Biela zástera
 • Zdravotné topánky (protišmykové)
 • Biele ponožky
 • Prikrývka hlavy (čiapka, šatka)
 • Utierka
 • Vreckovka
 • Biele nohavice
 • Biely pracovný plášť

 

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent  ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má kultivované a spoločenské správanie,  vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent  podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár, čašník v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je  kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Absolvent je schopný samostane pracovať v oblasti spoločného stravovania ako kuchár alebo čašník v reštauráciách, hoteloch,  v ostatných  zariadeniach spoločného stravovania ako živnostník. Ovláda  práce  spojené s technikou prevádzky reštauračného  zariadenia, so stolovaním.  Pozná suroviny,  nápoje a technológiu výroby, zásady  uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ich prezentáciu a zásady predaja. Absolvent má poznatky o zariadeniach a vybavení odbytových, výrobných a ubytovacích stredísk. Ovláda kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Vie  pracovať samostatne  alebo sa zapája  do práce kolektívu,  vie  riadiť  jednoduchšie  práce v menšom kolektíve, niesť  zodpovednosť  aj za prácu druhých. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany  zdravia  pri  práci, vie  pracovať s predpismi  HACCP.  Má základné  ekonomické  a  právne vedomosti  nevyhnutné  pre výkon  činnosti v prevádzke spoločného stravovania  a ubytovacích služieb. Je schopný  komunikovať  v cudzom jazyku - anglickom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Má zručnosti  pri práci s osobným počítačom a internetom, vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)   Požadované vedomosti

      Absolvent má:

 • základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania;
 • poznatky o surovinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácie a predaja;
 • poznatky o zásadách organizácie prevádzky;
 • poznatky o zásadách uplatňovania gastronomických pravidiel;
 • schopnosť ovládať predpisy o HACCP, o preberaní a výdaji tovaru, o reklamácii a hospodárení so zvereným majetkom;
 • schopnosť ovládať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické, protiepidemiologické a protipožiarne pravidlá v spoločnom stravovaní;
 • schopnosť sledovať vývoj nových výrobkov a technológií;
 • poznatky o receptúrach a technologických postupoch bežných a náročných jedál;
 • poznatky o  zásadách dietetiky, alternatívne spôsoby stravovania a osobitosti detskej výživy;
 • poznatky o základoch techniky obsluhy, stolovania a s tým súvisiace práce;
 • poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách zostavovania jedálnych a nápojových lístkov;
 • schopnosť ovládať zásady komunikácie a správania sa v kontakte s hosťom;
 • kultivované spoločenské správanie;
 • má poznatky o všetkých druhoch inventáru potrebného pre obsluhu a stolovanie,
 • schopnosť ovládať základné zmyslové skúšky akosti a dodržiava doby spotreby potravín a nápojov;
 • poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa.

 

b) Požadované zručnosti

     Absolvent vie: 

 • vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov;
 • používať pracovné stroje, zariadenie a ostatný inventár;
 • vypracovať kalkulácie jedál a nápojov;
 • deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov;
 • pripravovať pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr;
 • používať polotovary;
 • techniku expedície a estetickú úpravu jedál;
 • uchovávať pokrmy vo vodnom kúpeli, v pare, v suchom teple a v chladnom priestore;
 • prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich;
 • pracovať s predpismi o HACCP, s predpismi o preberaní a výdaji tovaru, o reklamácii, hospodárení so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti;
 • prakticky používať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické  a protiepidemiologické  pravidlá;
 • sa orientovať v novo vyvinutých   výrobkoch a technológiách.
 • používať zásady správnej a slušnej komunikácie a správania sa v kontakte s hosťom;
 • používať zásady etického a taktného vzťahu k hosťovi, zákazníkovi,
 • používať kultivované spoločenské správanie;
 • používať všetky druhy inventáru potrebného pre obsluhu a stolovanie,

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria