Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

6456 H Kaderník

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        3 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v kaderníctvach, v službách, v hotelových službách aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium - maturita

POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kaderník  v učebnom odbore 6456 H kaderník ako 3- ročný vzdelávací proces zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.  Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, materiálov a technológií používaných v kaderníckych službách. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti: techniky  strihania vlasov, techniky farbenia , preparácia vlasov, úpravy účesov, vlasových príčeskov, parochní,  a správneho používania vlasových prípravkov, starostlivosť o ruky a nohy zákazníkov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Organizovanie výučby

Príprava v učebnom odbore 6456 H kaderník zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch, strieda sa jeden týždeň teoretické a jeden týždeň praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej 9 a praktické vyučovanie v priestoroch kaderníckej dielne v budove školského internátu na Kolpašskej 9.

Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do učebného odboru 6456 H kaderník môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač, ktorý ma zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor podľa platných predpisov o prijímaní na štúdium na stredné školy.

Z hľadiska zdravotného stavu uchádzačom prekážajú: poruchy funkcie pohybového systému (ploché nohy, a postihnutie chrbtice); choroby dýchacích ciest; kožné choroby a alergie; závažné ochorenia centrálnej nervovej sústavy; ochorenia srdca; bacilonosičstvo; zraková a sluchová ostrosť.

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

Pri nástupe žiaka sa vyžaduje:

 1. Pracovné oblečenie: pracovné nohavice,  pracovné tričko, pracovná  obuv – ortopedická,  kadernícka zástera
 2. Pracovné pomôcky:  hrebene, kefy, nožnice, pláštenka, kadernícky kufrík

 

CHARAKTERISTTIKA ODBORU

Absolventi učebných odborov sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví služieb, v oblasti kaderníckych služieb. Ovláda psychológiu práce, vie sa správať k rôznym typom zákazníkov, ovláda príslušné pracovné pomôcky, nástroje, zariadenia, elektrické spotrebiče. Pozná zásady skladovania materiálu, ktorý používa pri práci, záručné doby, neprekročenie limitu spotreby. Absolvent  je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti o materiáloch používaných v odbore, ich zložení, vlastnostiach a použití, o ich pôsobení na vlasy a vlasovú pokožku, dávkovaní a bezpečnej manipulácií s nimi. Má vedomosti o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka, o funkciách pracovného náradia, pomôcok, prístrojov a zariadení. Pozná technologické postupy kaderníckych prác pri strihoch, účesoch, farbení a odfarbovaní, preparácií vlasov. Má vedomosti o základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a úprave parochní. Pozná choroby vlasov a kožné choroby najmä na pokožke hlavy, rúk a nôh. Dodržiava a realizuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia zdravia pri práci. Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, je schopný sledovať nové trendy  v odbore, dodržiavať zásady etiky.  Ovláda kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Má vedomosti o ekonomických javoch a pozná pozná formy podnikania malých podnikov v podmienkach trhového mechanizmu. Má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom, vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.                                                                                                                              

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • charakterizovať vybavenie a zariadenie podnikov služieb,
 • charakterizovať materiály používané v kaderníctve, ich zloženie, vlastnosti a použitie, ich pôsobenie na vlasy a vlasovú pokožku, bezpečnú manipuláciu s nimi  a hodnotiť ich kvalitu,
 • charakterizovať zariadenie pracoviska kaderníka a jeho usporiadanie, pracovné náradie,pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú údržbu a zaobchádzanie s nimi,
 • vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vysvetliť zásady prvej pomoci,
 • dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky,
 • používať odbornú terminológiu,
 • popísať správne pracovné postupy kaderníckych úkonov, základy vlasovej kozmetiky, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní, zaujímať sa o najnovšie metódy a postupy v odbore a aplikovať ich v praxi,
 • popísať kožné choroby najmä choroby pokožky hlavy,  choroby vlasov,
 • charakterizovať osobnosť kaderníka, základné typy osobnosti, predchádzanie vzniku a riešenie konfliktov

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • používať základné kadernícke prístroje a náradie
 • dodržiavať dezinfekciu prístrojov a náradia
 • správne uskladňovať náradie a materiály
 • vybrať vhodný šampón na umývanie vlasov
 • predchádzať vzniku kožných chorôb
 • odstrániť nečistoty spojené s masážou pokožky
 • správne dodržiavať technologického postupu umývania vlasov
 • používať kyslý kúpeľ
 • vybrať regeneračný prípravok, vlasovú vodu, prístroj pri elektrickej masáži, vybrať kefu a hrebeň, veľkosť natáčok,
 • vedieť určiť druh masáže
 • dodržiavať pracovný postup ručnej masáže
 • určiť spôsob tvarovania vlasov
 • správne upevniť vlasy na nátačke
 • upraviť účes po odtočení natačiek
 • dodržiavať technologických postup pánskych, dámskych a detských strihov
 • správne zvoliť typ strihu podľa typu vlasov
 • ovláda nožnice, britvu pri strihaní vlasov
 • správne formovať fazónky a zástrihov
 • používať správny technologický postup pri farbení vlasov
 • orientovať sa v ekonomicko-právnom zabezpečení obchodnej prevádzky
 • využívať marketingové nástroje k prezentácii
 • ovládať kalkuláciu cien práce a služieb
 • vyhotovovať firemné písomnosti
 • používať technické vybavenie, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom HACCP
 • používať ochranné pracovné prostriedky podľa platných predpisov

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria