Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

3661 H Murár

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        3 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v stavebných firmách, v súkromných firmách so zameraním na stavebníctvo, ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium - maturita

POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Príprava v školskom vzdelávacom programe Murár v učebnom odbore 3661 H murár, ako 3 – ročný vzdelávací proces zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. Jazyková oblasť vzdelávania a prípravy je zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. V spoločenskovednej časti sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania. V prírodovednej časti si osvojujú základy matematiky, informatiky a ochrany životného prostredia, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

Odborná zložka vzdelávania je zameraná na ekonomické vzdelávanie, technické vzdelávanie a vzdelávanie o surovinách a materiáloch V odbornom výcviku sa utvárajú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Výučbová stratégia a vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi je konkretizovaná na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Školský vzdelávací program murár je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 3661 H murár nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.

 

Organizácia výučby

 Príprava v školskom vzdelávacom programe Murár v učebnom odbore 3661 H murár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej 9 a praktické vyučovanie vo všetkých ročníkoch  je organizované formou odborného výcviku v priestoroch stavebných dielní na Kolpašskej 9. V ojedinelých prípadoch je praktické vyučovanie v zmluvných pracoviskách  stavebných firiem v Banskej Štiavnici. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku.

 

Zdravotné požiadavky na žiaka:

            Do učebného odboru 3661 H murár môžu byť prijatí chlapci zdraví a fyzicky zdatní.

 • Uchádzač má byť bez porúch nosného a pohybového systému, ako sú poruchy chrbtice, dolných končatín vrátane stavu po kongenitálnom postihnutí, ploché nohy, varixy a pod. bez postihnutia horných končatín, čo obmedzuje najmä funkciu veľkých kĺbov.
 • Nemá mať kožné choroby, najmä na rukách, chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest, srdcové ochorenia, choroby obličiek a močových ciest a záchvatové stavy, epilepsiu, choroby nervovej sústavy sprevádzané poruchami koordinácie a závratmi.
 • Uchádzač musí mať dobrý sluch a zrak, prekážajú poruchy priestorového videnia.

Odbor nie je vhodný pre chlapcov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Do učebného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár.

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje:

 

Pracovné oblečenie: montérkové nohavice, montérková blúza, pracovná obuv, pracovné rukavice

Základné pracovné náradie: meter skladací, ceruzka, závažie, vodováha, murárska lyžica, naberačka, plastové hladidlo, filcové hladidlo, murárske kladivo, gumové kladivo

CHARAKTERISTIKA ODBORU

 

Absolventi skupiny učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví stavebníctva, v oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie. Poznajú prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných úloh. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály, stavebné konštrukcie, technológie výroby stavebných materiálov, stavebných prvkov a konštrukcií, kontrolu kvality prevedených prác.

Absolvent je schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti  v oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie. Ovláda príslušné stroje a zariadenia, pracovné pomôcky, náradie, materiály, stavebné konštrukcie, technológie výroby stavebných materiálov, stavených prvkov a konštrukcií. Absolvent ovláda a používa odbornú terminilógiu, pri práci uplatňuje zásady technickej normalizácie a štandardizácie. Vie vypracovať, čítať a používať technickú dokumentáciu v stavebných činnostiach. Je manuálne zručný, vie si zvoliť a používať vhodné materiály, technologické postupy, technické a technologické vybavenie používané v stavebníctve. Pri manipulácií s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami pracuje hospodárne, so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiava a realizuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred požiarom.  Absolvent má vedomosti o ekonomických javoch a pozná právne formy podnikania malých podnikov v podmienkach trhového mechanizmu. Má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom, vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

 

ODBORNÉ KOMPETENCIE

 

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • vysvetliť základnú odbornú terminológiu a symboliku, zásady technickej normalizácie a štandardizácie v odbore,
 • vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia,
 • charakterizovať projektovú dokumentáciu stavieb a jej náležitosti, technickú dokumentáciu svojho odboru a spôsoby jej zhotovenia,
 • charakterizovať základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb,
 • charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže v rozsahu príslušného odboru,
 • popísať podstatu výroby, spájania alebo montáže, dopravy, údržby, rekonštrukcie a opravy výrobku/konštrukcie v rozsahu odboru,
 • charakterizovať hlavné zásady a technologické postupy prác a zhotovenia daného výrobku/konštrukcie v rozsahu príslušného odboru,
 • vysvetliť a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia a postupu prác v rozsahu príslušného odboru,
 • opísať druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných v odbore,
 • schopnosť orientovať sa v schémach, pracovných návodoch a katalógoch používaných pri jednotlivých pracovných činnostiach v odbore,
 • opísať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou a načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov.

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu príslušného odboru,
 • uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie v rozsahu príslušného odboru,
 • dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred požiarom v rozsahu príslušného odboru
 • dodržiavať zásady technického zobrazovania v rozsahu príslušného odboru,
 • vypracovať technickú dokumentáciu zhotovenia jednoduchého výrobku/konštrukcie a normalizovanej súčiastky v odbore,
 • čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody, vedieť ich používať v pracovných činnostiach v rozsahu príslušného odboru,
 • používať jednoduché počítačové aplikácie v rozsahu príslušného odboru,
 • zvoliť si a používať vhodné materiály, technologické postupy, technické a technologické vybavenie v rozsahu príslušného odboru,
 • zhotovovať a montovať výrobky a konštrukcie v rozsahu príslušného odboru,
 • vykonávať kontrolu kvality vykonanej práce, výrobkov a konštrukcií
 • používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, výrobkov/konštrukcií v rozsahu príslušného odboru,
 • byť manuálne zručný v rozsahu príslušného odboru,
 • robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre materiál, estetický vzhľad, prevedenie a hodnotu výroby/výrobku v odbore,
 • uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu príslušného odboru,
 • zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach v odbore,
 • poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu príslušného odboru,
 • určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou v odbore,
 • pracovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • dodržiavať technickú, technologickú a pracovnú disciplínu,
 • vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie v rozsahu odboru,
 • dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria