Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

4521 L Lesné hospodárstvo

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom trojročných učebných odborov

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie trojročného učebného odboru

– výučný list,

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v lesných prevádzkach, je schopný vykonávať práce súvisiace s  riadením a organizovaním malých prevádzok, aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s lesnou činnosťou. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)   Požadované vedomosti

       Absolvent má:

 • ovládať a používať odbornú terminológiu svojho odboru,
 • poznať a vedieť vysvetliť biologickú,  chemickú a fyzikálnu podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch rastlín a zvierat, v populáciách a ekosystémoch
 • vysvetliť základné prírodné javy, súvisiace s vegetačnými činiteľmi prostredia, a vplyv meteorologických a klimatických faktorov na tieto javy,
 • poznať významné hospodárske rastliny, dreviny, prípadne ich špecifických zástupcov podľa študijného odboru a ich hospodársky a spoločenský význam,
 • ovládať zásady konvenčného a ekologického pestovania rastlín, lesov, chovu  lesnej zveri v rozsahu príslušného odboru,
 • vedieť diagnostikovať najčastejšie a významne rozšírené prejavy chorôb a škodcov, drevín,  lesnej zveriny,
 • definovať princípy preventívnych opatrení a poznať ochranu proti ich vplyvu na rastliny, dreviny, zvieratá a zverinu, s ohľadom na používané technológie a výrobné oblasti,
 • rozoznať a charakterizovať bežné druhy materiálov, surovín, strojových súčiastok,  mechanizmov a ich zložiek  podľa príslušného odboru a produktov výroby,
 • vedieť charakterizovať  sadivá, ich vlastnosti, základné druhy krmív a ich využitie v poľovníctve
 • poznať základné vlastnosti rastlinných a živočíšnych produktov spôsoby ich úpravy, uchovávania, skladovania a distribúcie,
 • poznať princíp práce mechanizmov minimalizačných technológií pestovania rastlín,
 • vedieť nadväznosť na fungovanie strojov a zariadení, používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať bežné druhy materiálov, strojných súčiastok, mechanizmy, stroje a zariadenia a spôsoby ich využitia,
 • vysvetliť fyzikálne a technické  základy zloženia strojov a zariadení používaných v  lesníctve  podľa konkrétneho odboru,
 • poznať základné druhy mechanizmov a ich zloženie pri pestovaní rastlín, drevín 
 • vedieť charakterizovať správne používanie mechanizmov v lesnej výrobe pri základných pracovných operáciách pri príprave pôdy, ošetrovaní porastov a  úpravách rastlinných produktov a produktov lesa
 • ovládať technologické postupy pri opravách strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať základné ekonomické pojmy a kategórie,
 • popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky,
 • popísať podstatu podnikateľskej činnosti,
 • orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,
 • posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore,
 • charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti,
 • charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň,
 • vysvetliť a načrtnúť podstatu ekonomického prístupu a konania vo výrobnej a nevýrobnej sfére  príslušného študijného svojho odboru,
 • definovať, popísať a vedieť používať ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v pôdohospodárskom podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov, v technologických postupoch a pri predaji produktov,
 • poznať základné právne poznatky a ich aplikáciu v právnych vzťahoch súvisiacich s podnikaním, pracovno-právnymi a občianskymi vzťahmi
 • vedieť sa orientovať v pracovných návodoch, katalógoch, metodikách, technickej dokumentácii, odbornej literatúre a internetovej sieti o nových poznatkoch súvisiacich s agropodnikaním
 • ovládať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia pri technológiách pestovania rastlín, drevín chove zvierat,  love zveriny,
 • poznať zásady efektívneho a hospodárneho využívania energií, surovín, materiálov, strojov a zariadení,
 • poznať a vedieť predchádzať možným rizikám a zdrojom negatívnych vplyvov na ekológiu a životné prostredie vyplývajúcich z používaných technológií pestovania rastlín, lesných ekosystémov a chovu zvierat.
 
b)   Požadované zručnosti
        Absolvent vie:
 • preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  zo zákonitostí živých organizmov v praktických úlohách pestovania rastlín, lesov, zisťovania stavu lesa a chovu zvierat a lesnej zveri so zámerom zabezpečiť kvalitné výsledky, výnosy a úžitkovosť s uplatňovaním ekologických a environmentálnych princípov ochrany životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny,
 • kontrolovať, posúdiť, regulovať(usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre rastliny, lesné porasty, zvieratá  a kvalitu hlavných produktov,
 • vykonávať preventívne opatrenia,
 • vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,
 • vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , prípadne  opravy v rozsahu  odboru štúdia,
 • vykonávať povolené opravy strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,
 • viesť predpísané záznamy a evidenciu,
 • využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,
 • postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
 • vykonávať kvalifikovane odborné práce, racionálne riešiť problémové situácie,
 • dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb
 • používať a aplikovať základné ekonomické pojmy,
 • ovládať prvky organizačnej a riadiacej  práce,
 • využívať právne normy  v podnikaní vo svojom odbore,
 • posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami,
 • využívať  dostupné softwarové vybavenie pri riešení praktických úloh,
 • využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,
 • zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami zvyšovania kvalifikácie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria