Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom trojročných učebných odborov

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie trojročného učebného odboru

– výučný list,

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v lesných prevádzkach, je schopný vykonávať práce súvisiace s  riadením a organizovaním malých prevádzok, aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je určený pre absolventov učebného odboru mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia a príbuzné učebné odbory. Absolvent tohto nadstavbového študijného odboru je schopný samostatne vykonávať práce pri plánovaní, evidencii a optimalizácii opravárenských a údržbárskych technologických postupoch, pri celkovom diagnostikovaní technického stavu mechanizačných zariadení

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)   Požadované vedomosti

       Absolvent má:

 • ovládať a používať odbornú terminológiu svojho odboru,
 • vedieť nadväznosť na fungovanie strojov a zariadení, používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať bežné druhy materiálov, strojných súčiastok, mechanizmy, stroje a zariadenia a spôsoby ich využitia,
 • vysvetliť fyzikálne a technické  základy zloženia strojov a zariadení používaných v  lesníctve  podľa konkrétneho odboru,
 • poznať základné druhy mechanizmov a ich zloženie pri pestovaní rastlín, drevín 
 • vedieť charakterizovať správne používanie mechanizmov v lesnej výrobe pri základných pracovných operáciách pri príprave pôdy, ošetrovaní porastov a  úpravách rastlinných produktov a produktov lesa
 • ovládať technologické postupy pri opravách strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať základné ekonomické pojmy a kategórie,
 • popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky,
 • popísať podstatu podnikateľskej činnosti,
 • orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,
 • posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore,
 • charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti,
 • charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň,
 • vysvetliť a načrtnúť podstatu ekonomického prístupu a konania vo výrobnej a nevýrobnej sfére  príslušného študijného svojho odboru,
 • definovať, popísať a vedieť používať ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v pôdohospodárskom podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov, v technologických postupoch a pri predaji produktov,
 • poznať základné právne poznatky a ich aplikáciu v právnych vzťahoch súvisiacich s podnikaním, pracovno-právnymi a občianskymi vzťahmi
 • vedieť sa orientovať v pracovných návodoch, katalógoch, metodikách, technickej dokumentácii, odbornej literatúre a internetovej sieti o nových poznatkoch súvisiacich s agropodnikaním
 • ovládať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia pri technológiách pestovania rastlín, drevín chove zvierat,  love zveriny,
 • poznať zásady efektívneho a hospodárneho využívania energií, surovín, materiálov, strojov a zariadení,
 • poznať a vedieť predchádzať možným rizikám a zdrojom negatívnych vplyvov na ekológiu a životné prostredie vyplývajúcich z používaných technológií pestovania rastlín, lesných ekosystémov a chovu zvierat.

 

b)   Požadované zručnosti

      Absolvent vie:

 • využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore ako aj STN,
 • zabezpečovať bežnú údržbu strojov, ktoré sa používajú v prvovýrobe,
 • používať moderné technické pomôcky na zisťovanie stavu lesa a kvality a množstva výroby
 • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá,
 • aplikovať v praxi základné podnikateľské aktivity ,
 • uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce ,
 • voliť správne pracovné postupy , pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a stroje,
 • preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou,
 • vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,
 • udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria