Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

4556 K Operátor lesnej techniky

ŠTUDIJNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        4 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

úspešné zvládnutie prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v súkromných firmách so zameraním na práce v lese, vodič skupiny B,T a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolventi skupiny učebných odborov 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví lesnej výroby. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky,  stroje a zariadenia,  kontrolu kvality prevedených prác.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)  Požadované vedomosti

     Absolvent má:

 • ovládať a používať odbornú terminológiu svojho odboru,
 • poznať jednotlivé druhy a kategórie lesnej a lovnej zveri, ďalšie druhy a kategórie podľa špecifikácie študijného odboru a ich hospodársky a spoločenský význam,
 • poznať významné hospodárske dreviny, prípadne ich špecifických zástupcov podľa študijného odboru a ich hospodársky a spoločenský význam,
 • vedieť diagnostikovať najčastejšie a významne rozšírené prejavy chorôb a škodcov drevín,  
 • definovať princípy preventívnych opatrení a poznať ochranu proti ich vplyvu na dreviny,  s ohľadom na používané technológie a výrobné oblasti,
 • rozoznať a charakterizovať bežné druhy materiálov, strojových súčiastok,  mechanizmov a ich zložiek  podľa príslušného odboru a produktov výroby,
 • vedieť nadväznosť a fungovanie strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať bežné druhy materiálov, strojných súčiastok, mechanizmy, stroje a zariadenia a spôsoby ich využitia,
 • vysvetliť fyzikálne a technické  základy zloženia strojov a zariadení používaných v  lesníctve  podľa konkrétneho odboru,
 • poznať základné druhy mechanizmov a ich zloženie pri pestovaní drevín 
 • vedieť charakterizovať správne používanie mechanizmov v lesnej výrobe pri základných pracovných operáciách pri príprave pôdy, ošetrovaní porastov a  úpravách produktov lesa
 • ovládať technologické postupy pri opravách strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore,
 • definovať, popísať a vedieť používať ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v lesnom hospodárstve a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov, v technologických postupoch a pri predaji produktov,
 • vysvetliť a aplikovať zásady a princípy  organizovania  agroturistiky, turistiky na vidieku  a ďalších služieb  na vidieku vo vybraných odboroch,
 • ovládať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia pri technológiách pestovania drevín,  love zveriny,
 • poznať zásady efektívneho a hospodárneho využívania energií, surovín, materiálov, strojov a zariadení,
 • poznať a vedieť predchádzať možným rizikám a zdrojom negatívnych vplyvov na ekológiu a životné prostredie vyplývajúcich z používaných technológií pestovania rastlín, lesných ekosystémov a chovu zvierat.

 

b)   Požadované zručnosti

      Absolvent vie:    

 • preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  zo zákonitostí živých organizmov v praktických úlohách pestovania lesov, zisťovania stavu lesa a lesnej zveri so zámerom zabezpečiť kvalitné výsledky, výnosy a úžitkovosť s uplatňovaním ekologických a environmentálnych princípov ochrany životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny,
 • kontrolovať, posúdiť, regulovať(usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre lesné porasty, zver  a kvalitu hlavných produktov,
 • vykonávať preventívne opatrenia v lese,
 • vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , prípadne  opravy,
 • vykonávať povolené opravy strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,
 • viesť traktor a práce s prívesným zariadením, riadiť motorové vozidlo skupiny B,
 • viesť lesný kolesový traktor a manipulovať so všetkými jeho prídavnými zariadeniami,
 • viesť predpísané záznamy a evidenciu,
 • vytvárať organizačné a materiálne podmienky pre realizáciu poľovnej činnosti 
 • využívať informačné technológie,
 • postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
 • obsluhovať lanové dopravné zariadenia, sústreďovacie stroje a zariadenia, hydraulickú ruku
 • uskutočňovať ťažbu dreva so všetkými prácami s tým súvisiacimi
 • bezpečne  sústreďovať drevo
 • používať správne a bezpečne krovinorez, ručnú motorovú reťazovú pílu
 • diagnostikovať a uskutočniť základné opravy ručnej motorovej reťazovej píly, krovinorezu a dopravných zariadení
 • merať a označovať vyrobené sortimenty, merať a odhadovať hrúbku a výšku stojacích stromov, určovať objem a hmotnosť sortimentu dreva, 
 • správne odhadovať vzdialenosti, sklon a stav terénu,
 • zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce,
 • rozpoznať chybné výrobky a škody na porastoch, ktoré vznikli nesprávnym vykonávaním pracovnej činnosti.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria