Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

6421 L Spoločné stravovanie

ŠTUDIJNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom trojročných učebných odborov

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie trojročného učebného odboru

– výučný list,

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v reštauráciách, hoteloch, v zariadeniach spoločného stravovania aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

            Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

Absolvent ovláda zásady ekonomiky so zameraním na spoločné stravovanie a cestovný ruch, pozná odbornú terminológiu vo svojom odbore.  Absolvent  je schopný  pracovať samostatne,  vie pracovať v  tíme,  je  schopný sústavne sa vzdelávať.  Ovláda základné zásady  rokovania  s  klientmi,  zákazníkmi a spolupracovníkmi.  Pozná pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia.  Absolvent  ovláda  vedenie  administratívy  výrobných  a odbytových stredísk,  vie aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu. Ovláda základy jednoduchého a podvojného účtovníctva,  kalkuláciu  a  technologické  postupy  prípravy  náročných  jedál,   národných  a  regionálnych špecialít.  Pozná  zásady  racionálnej  výživy,  slávnostného  stolovania  a  požiadavky  estetickej  úpravy  prostredia.  Absolvent  je  pripravený vyjadrovať sa  a  komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Absolvent vie pracovať na PC na užívateľskej úrovni, využíva  výpočtovú  techniku  na  spracovanie  dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu. Absolvent pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, koná hospodárne s ohľadom na životné prostredie.  Absolvent získa široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním pre kvalifikované vykonávanie svojej práce.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)  Požadované vedomosti

   Absolvent má:

 • základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke   spoločného stravovania a ubytovacích služieb,
 • poznatky o potravinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácii a predaji,
 • poznatky o zásadách organizácie prevádzky,
 • poznatky o gastronomických pravidlách o zásadách  a zostavovaní jedálnych   a nápojových lístkov a samostatne zostavovať kalkulácie
 • poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných  a pracovne   náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj  teplých a studených múčnikov    a teplých nápojov,
 • poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku,
 • poznatky o pravidlách techniky obsluhy,
 • poznatky o základoch stolovania a s tým súvisiace práce,
 • vedomosti o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o hygienických, protiepidemiologických a protipožiarnych pravidlách v spoločnom stravovaní,
 • poznatky o  zásadách spoločenskej komunikácie,
 • poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa. samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.
 
b)   Požadované zručnosti
   Absolvent vie:
 • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
 • aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu,
 • uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
 • voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety,
 • zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa,
 • preukázať činnosti s výpočtovou technikou, viesť účtovnú dokumentáciu
 • dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
 • vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,
 • pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii,
 • sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch,
 • prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch,
 • pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie,
 • používať techniku podávania jedál a nápojov, pripraviť základné druhy miešaných nápojov,
 • obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania,
 • dokončovať pokrmy a nápoje pred hosťom.
 • organizovať prácu, riadiť menší kolektív pracovníkov, vykonávať pracovné činnosti a koordinovať prácu v tíme,
 • zostaviť podnikateľský plán.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria