Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

2403 L Podnikanie v remeslách a službách

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom trojročných učebných odborov

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie trojročného učebného odboru

– výučný list,

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v odborných činnostiach súvisiacich s podnikaním v remeslách a službách, je schopný vykonávať práce súvisiace s  riadením a organizovaním malých prevádzok, aj ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s podnikaním v remeslách a službách. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. Dokáže zostaviť ponuku remesiel a služieb, aplikovať a prezentovať ich v praxi.

Absolvent ovláda zásady ekonomiky so zameraním na odborné činnosti súvisiace s podnikaním v remeslách a službách, pozná odbornú terminológiu vo svojom odbore.  Absolvent  je schopný  pracovať samostatne,  vie pracovať v  tíme,  je  schopný sústavne sa vzdelávať.  Absolvent  ovláda  vedenie  administratívy  výrobných  stredísk,  vie aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu. Pozná  základné právne normy, predpisy a ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva.  Absolvent  je  pripravený vyjadrovať sa  a  komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Absolvent vie pracovať na PC na užívateľskej úrovni, využíva  výpočtovú  techniku  na  spracovanie  dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu. Ovláda základné princípy finančného hospodárenia.  Pozná základy jednoduchého a podvojného účtovníctva. Absolvent pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, koná hospodárne s ohľadom na životné prostredie.  Absolvent získa široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním pre kvalifikované vykonávanie svojej práce.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)   Požadované vedomosti

      Absolvent má:

 • poznať základné ekonomické pojmy, 
 • poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku služieb a podnikateľskej činnosti,
 • poznať náročné technologické postupy pri podnikaní v odbore
 • vedomosti o materiáloch a prípravkoch, odbornej terminológii   o pojmoch, princípoch a zásadách pri riešení praktických úloh,
 • poznať podstatu a princípy finančného hospodárenia,
 • poznať základy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • poznatky o základných právnych normách, predpisoch a ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 • poznatky z manažmentu podnikovej činnosti a  základných spôsobov dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 • odborné predpoklady k vytvoreniu podnikateľského plánu
 • kultivovaný prejav v písomnom i ústnom styku,
 • poznať techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku,
 • vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky,
 • vedomosti o manažmente ľudských zdrojov,
 • poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce,  tvorby a  ochrany životného prostredia.
 
b)   Požadované zručnosti
        Absolvent vie:
 • samostatne a tvorivo aplikovať teoretické vedomosti v praxi,
 • aplikovať zásady spoločenského správania, komunikácie, získavať a poskytovať informácie,
 • organizovať prácu, riadiť menší kolektív pracovníkov, vykonávať pracovné činnosti a koordinovať prácu v tíme,
 • aplikovať ekonomické javy a procesy pri riešení úloh a uplatňovať princípy finančného hospodárenia v praxi,
 • uplatňovať právne normy v praxi,
 • viesť základnú účtovnú evidenciu prevádzky a využívať na jej spracovanie  výpočtovú techniku,
 • vykonávať administratívne činnosti súvisiace s remeslami a službami a ovláda normalizovanú úpravu písomností,
 • zostaviť podnikateľský plán,
 • dodržiavať zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, uplatniť normy HACCP v praxi a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
 • pracovať so strojným zariadením a technickým vybavením prevádzok v oblasti remesiel a služieb, vie ich efektívne využívať a udržiavať,
 • poskytovať odborné poradenské služby v odbore.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria