Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

3178 F Výroba konfekcie

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia sa môžu absolventi zamestnať v textilných a súkromných firmách so zameraním na šitie odevov, bielizne a iného textilného materiálu.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Príprava absolventa v školskom vzdelávacom programe Výroba konfekcie  v učebnom odbore 3178 F  výroba konfekcie, sa ako 2 - ročný vzdelávací proces skladá z teoretickej a praktickej prípravy. Absolvent učebného odboru 3178 F výroba konfekcie je schopný samostatne pracovať  v rámci svojich možností a schopností, má príslušné vedomosti a zručnosti v odbore. Dokáže samostatne vykonávať jednoduché, menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravuje pracovisko a volí vhodné, menej náročné pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy v príprave, realizácii výroby v adjustačnom, baliacom a skladovom procese, využíva jednoduché strojové zariadenia, nástroje a racionálne využíva materiálne prostriedky. Pozná a vykonáva úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvojuje si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. Vo vyučovacom procese sa okrem odbornej zložky naučí estetickému cíteniu, podľa možnosti si vyformuje svoju osobnosť, osvojí si základy etických a morálnych hodnôt spoločenského a občianskeho života.

Stratégia výučby v tomto učebnom odbore vytvára priestor pre požadovaný rozvoj všeobecných, odborných a kľúčových kompetencií. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu dvojročných učebných odborov – 31 Textil a odevníctvo. Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť základné všeobecné vedomosti žiakov, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní čiastočne samostatne rozhodovať o svojom postupe v pracovnom a občianskom živote. Táto oblasť vzdelávania je zameraná na zásady uplatnenia snahy tvorivosti, rozvíjaní schopností žiakov správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku a ovládaní základov učiva z matematiky.

            Odborné vzdelávanie je zamerané na získavanie základných manuálnych zručností. Žiaci sa naučia používať pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, manipulovať s materiálom a spracúvať ho. Odborné vzdelávanie poskytuje žiakom i technologické znalosti výroby odevných výrobkov z plošných textílií. Žiaci poznávajú technologické postupy zhotovovania súčiastok, súčastí i technologické postupy zhotovovania jednoduchých finálnych výrobkov vždy pred vlastným spracovaním. Tematické celky sú zamerané tak, aby sa žiaci teoreticky i prakticky oboznámili so základnými stehmi, švami, s operáciami ručného i strojového šitia a so zhotovovaním súčastí odevných výrobkov z plošných textílií. V rámci odborného výcviku si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností. Stratégia výučby všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov uprednostňuje vyučovacie formy a metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny rast žiaka, ako aj pre život v spoločnosti. Výučba je orientovaná na samostatné učenie a prácu žiaka. Z metód výučby sa uplatňujú metódy dialogické a slovné, formou účelovo mierených . Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku.

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané u žiakov priebežne počas celého štúdia a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Školský vzdelávací program Výroba konfekcie  je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov je možná výučba formou individuálneho učebného plánu, ktorý sa vypracuje podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporúčanie príslušných odborníkov (podľa podľa platnej legislatívy) vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a reálne možnosti školy.

Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Výroba konfekcie  v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie sa skladá z teoretickej prípravy a praktického vyučovania. V 1. ročníku majú žiaci 24 hod. odborný výcvik a v 2. ročníku taktiež 24 hod. odborného výcviku. Výučba je realizovaná v párnom  týždni odborný výcvik celý týždeň a v nepárnom týždni dva dni teoretické vyučovanie tri dni praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je realizované v priestoroch SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej 9 a praktické vyučovanie v priestoroch textilnej dielne na Kolpašskej ulici 9 .

Zdravotné požiadavky na žiaka

            Do učebného odboru 3178 F výroba konfekcie môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorým zdravotnú spôsobilosť potvrdil dorastový lekár, v prípade zníženej pracovnej schopnosti je potrebné odporúčanie lekárskej posudkovej komisie.

Pri nástupe žiaka sa vyžaduje:

Pracovné oblečenie: tričko, pracovná obuv - ortopedická

Základné pracovné pomôcky:  pravítko, ceruzka

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent je schopný vykonávať jednoduché pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického postupu spracovania textilného materiálu. Ovláda a používa základnú odbornú terminológiu svojho odboru. Vie voliť vhodné pracovné náradie, pomôcky, pozná a používa ochranné pracovné prostriedky. Ovláda obsluhu jednoduchých strojov a zariadení, vykonáva ich bežnú údržbu. Má vedomosti o dokončovacích procesoch textilnej a odevnej tvorby. Vie čítať odbornú dokumentáciu na primeranej úrovni a podľa nej zhotovovať výrobky. Vie skladovať, manipulovať  a ošetrovať   hotové výrobky, opravovať vzniknuté chyby výrobkov. Hospodárne využíva textilné, odevné materiály a zverené prostriedky. Dodržiava  bezpečnosť a ochranu zdravia pri prác

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)  Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • vysvetliť základnú odbornú terminológiu používanú v odbore,
 • definovať základnú podstatu textilnej výroby,
 • vymenovať hlavné časti šijacieho stroja a ďalších špeciálnych strojov v textilnej výrobe,
 • charakterizovať základné druhy textilných materiálov,
 • vysvetliť jednoduché a pomocné pracovné činnosti, súvisiace s technologickými postupmi výroby,
 • popísať dokončovacie procesy textilnej výroby,
 • popísať ošetrovanie hotových výrobkov,
 • vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom,
 • vysvetliť zásady ochrany životného prostredia.
 
b)   Požadované zručnosti
      
 Absolvent vie:
 • používať odbornú základnú terminológiu používanú v odbore,
 • pracovať so strojmi a zariadeniami textilnej výroby,
 • vie čítať odbornú dokumentáciu a podľa nej zhotovovať výrobky,
 • skladovať, manipulovať a ošetrovať hotové výrobky,
 • hospodárne využívať textilný materiál a zverené prostriedky,
 • opravovať vzniknuté chyby na textilných výrobkoch,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom,
 • používať osobné ochranné pomôcky.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria