Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

3686 F Stavebná výroba

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        2 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia sa môžu absolventi zamestnať v stavebných podnikoch, v súkromných stavebných firmách so zameraním na murárske práce, a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stavebná výroba v učebnom odbore 3686F stavebná výroba ako 2 – ročný vzdelávací proces zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Absolvent učebného odboru 3686 F stavebná výroba je schopný samostatne pracovať len v rámci svojich možností a schopností má príslušné vedomosti a zručnosti v odbore. Pozná základné vlastnosti stavebných materiálov, možnosti ich využitia, skladovania a prepravy. Je schopný vykonávať všetky druhy pomocných a jednoduchých stavebných prác z pohľadu jednotlivých stavebných profesií, od zemných prác, cez pomocné betonárske, murárske, maliarske až po dokončovacie práce a terénne úpravy. Absolvent chápe význam pracovnej činnosti pre seba, ale aj pre spoločnosť, uvedomuje si správny vzťah k práci, spolupracovníkom, rodičom a ostatným občanom.

Stratégia výučby v tomto učebnom odbore vytvára priestor pre požadovaný rozvoj všeobecných, odborných a kľúčových kompetencií. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu dvojročných učebných odborov – 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania. Osvojujú si základy matematiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Odborné vzdelávanie je zamerané na oblasť zo všeobecného stavebníctva. V rámci Odborného výcviku žiaci získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z rôznych pracovných postupov, operácií, technológií z oblasti stavebníctva v súlade s učebnými osnovami, s dôrazom na kvalitu práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Stratégia výučby všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov uprednostňuje vyučovacie formy a metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny rast žiaka, ako aj pre život v spoločnosti. Výučba je orientovaná na samostatné učenie a prácu žiaka. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov.

Školský vzdelávací program stavebná výroba je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 3686 F stavebná výroba  nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.

Organizácia výučby

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch SOŠ služieb a lesníctva na Kolpašskej 9 a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v priestoroch stavebných dielní na Kolpašskej 9. V tomto učebnom odbore sa väčší dôraz  kladie na získavanie praktických zručností  a preto je žiak v párnom týždni  na praktickom vyučovaní a v nepárnom týždni sa organizuje dva dni teoretické vyučovanie a tri dni znova praktické vyučovanie.

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje:

Pracovné oblečenie: montérkové nohavice, montérková blúza, pracovná obuv, pracovné rukavice

Základné pracovné náradie: meter skladací, ceruzka, závažie, vodováha, murárska lyžica, naberačka, plastové hladidlo, filcové hladidlo, murárske kladivo, gumové kladivo

Zdravotné požiadavky na žiaka:

Do učebného odboru 3661 H murár môžu byť prijatí chlapci zdraví a fyzicky zdatní. Uchádzač má byť bez porúch nosného a pohybového systému /ako sú poruchy chrbtice, dolných končatín , ploché nohy, varixy a pod./ Musí byť bez postihnutia horných končatín, čo obmedzuje najmä funkciu veľkých kĺbov. Nemá mať kožné choroby, najmä na rukách, chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest, srdcové ochorenia, choroby obličiek a močových ciest a záchvatové stavy, epilepsiu, choroby nervovej sústavy sprevádzané poruchami koordinácie a závratmi. Uchádzač musí mať dobrý sluch a zrak, prekážajú poruchy priestorového videnia.

Do učebného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolventi majú predpoklady vykonávať jednoduché a pomocné práce v celom odvetví stavebníctva, najmä v oblasti výroby stavieb, ich obnovy a rekonštrukcie.

 Absolventi sú pripravení na výkon jednoduchých a pomocných odborných činností, pre ktoré je podmienkou nižšie stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných a malých podnikov.

Absolvent vie posúdiť a vybrať vhodné stavebné  materiály k pracovným postupom. Pozná a používa odbornú terminológiu vo svojom odbore. Ovláda použitie a ošetrovanie pracovného náradia a pomôcok, malej mechanizácie, opracovanie rôznych stavebných materiálov ručne aj pomocou strojov. Ovláda spájanie  stavebných a inštalačných materiálov rôznymi spôsobmi, ručnú a strojovú  výrobu betónovej zmesi, pomocné betonárske práce. Pozná technologický postup jednoduchých búracích, izolatérskych a maliarskych prác. Pozná a používa  predpísané ochranné pomôcky a prostriedky pre jednotlivé stavebné práce a činnosti.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a)  Požadované vedomosti

      Absolvent má:

 • vysvetliť základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru,
 • definovať základnú podstatu stavebnej výroby,
 • vymenovať hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií v rozsahu odboru,
 • charakterizovať základné druhy stavebných materiálov, ich prípravu, použitie, spôsoby opracovania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní v rozsahu odboru,
 • popísať druhy, použitie, prípravu a údržbu náradia a pomôcok, jednoduchých mechanizmov, strojov a zariadení používaných pri jednoduchých a pomocných prácach v rozsahu odboru,
 • vysvetliť jednoduché a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi výroby, montáže a spôsoby dopravy výrobkov, prvkov a konštrukcií v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby v rozsahu odboru,
 • vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom, osobné ochranné pracovné prostriedky a ich použitie v rozsahu odboru.
 • vysvetliť zásady ochrany životného prostredia a likvidovania stavebného odpadu pri stavebnej činnosti v rozsahu odboru.

 

b)   Požadované zručnosti

      Absolvent vie:

 • používať základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru,
 • pripraviť pracovisko,
 • pracovať so stavebnými materiálmi, pomôckami, náradím a jednoduchými mechanizmami a zariadeniami v rozsahu odboru,
 • voliť si, pripraviť a používať správne pomôcky, nástroje, náradie, stroje a zariadenia v rozsahu odboru,
 • spájať materiály a manipulovať s nimi pri doprave a skladovaní v rozsahu odboru,
 • voliť správne technologické postupy jednoduchých a pomocných činností v hlavnej a pridruženej výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru,
 • vykonávať všetky druhy jednoduchých a pomocných stavebných prác z pohľadu jednotlivých stavebných profesií, od zemných prác, cez pomocné betonárske, murárske, maliarske až po dokončovacie práce a terénne úpravy,
 • odstraňovať zistené jednoduché chyby a nepresnosti pri prácach v rozsahu odboru,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom v rozsahu odboru,
 • používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri jednoduchých a pomocných prácach,
 • dodržiavať zásady ochrany životného prostredia aj spôsoby likvidovania stavebného odpadu vzniknutého pri stavebnej činnosti v odbore.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria