Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        3 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v súkromných firmách so zameraním na práce v lese, vodič a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium - maturita

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné opravárenské odborné technické a technologické činnosti v odvetví lesnej výroby. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály,  kontrolu kvality prevedených prác.

Absolvent učebného odboru mechanik opravár je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie. Vie čítať jednoduché strojnícke výkresy, zvoliť správny pracovný postup pri ručnom a strojnom obrábaní kovov. Vie zvárať CO2 v rozsahu určenom UO zváračskej školy. Vie určiť poruchy a zvoliť správny postup pri údržbe, nastavovaní a opravách lesných kolesových traktorov, traktora, neseného alebo závesného náradia pre sústreďovanie dreva a pre pestovateľské práce, mechanizačných prostriedkov na skladoch dreva, strojov pre zemné práce a ostatných lesných mechanizačných prostriedkov, vrátane preskúšania stroja po oprave. Podľa konkrétnej pracovnej úlohy vie absolvent pripraviť používané mechanizované a ručné náradie, stroje a zariadenia potrebné pri údržbe, nastavovaní a opravách. Rozozná poruchy na mechanizačných prostriedkoch a škody na porastoch v dôsledku nesprávne vykonanej pracovnej činnosti, vie riadiť motorové vozidla v rozsahu vodičského oprávnenia skupiny B,T. Vie samostatne pripraviť všetky náradia, stroje a zariadenia potrebné pre opravy, voliť a realizovať vhodné pracovné postupy opráv v dielňach a v teréne, nastavovať a funkčne preskúšať mechanizačné prostriedky a zariadenia v lesnom hospodárstve.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a) Požadované vedomosti

Absolvent:

 • ovláda odbornú terminológiu pre stroje a zariadenia používané v lesnej výrobe,
 • pozná základné rozdelenie strojov a zariadení,
 • pozná základnú konštrukčnú dokumentáciu, schémy strojov, zariadení a ich časti,
 • dokáže posúdiť vplyv nesprávne zvolených pracovných postupov je schopný voliť si vhodné pracovné pomôcky, náradia, nástroje a stroje,
 • poznajú a dodržiavajú právne a ostatné predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v lesnom hospodárstve,
 • ovládajú predpisy požiarnej ochrany, vedia obsluhovať hasiace prístroje

 

b) Požadované zručnosti

    Absolvent vie:

 • použiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek,
 • ručne opracovávať materiály,
 • používať vhodné pracovné pomôcky, náradie, nástroje a stroje a voliť optimálne pracovné podmienky
 • riadiť motorové vozidlá skupiny B,T,
 • čítať jednoduché strojnícke výkresy,
 • zvoliť správny pracovný postup pri ručnom a strojnom obrábaní kovov a údržbe strojov,
 • vie zvárať CO2,
 • nastaviť stroje a zariadenia po oprave, výmene súčiastok na pôvodné prevádzkové parametre,
 • diagnostikovať prevádzkové poruchy, stanoviť ich príčinu a postup odstránenia,
 • demontovať a montovať stroje a zariadenia, vymieňať poškodené súčiastky
 • určiť poruchy a zvoliť správny postup pri údržbe, nastavovaní a opravách lesného kolesového traktora, traktora, neseného alebo závesného náradia pre sústreďovanie dreva, mechanizačných prostriedkov na skladoch dreva, ostatných lesníckych mechanizačných prostriedkov, vrátane preskúšania stroja po oprave.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria