Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

4575 H Mechanizátor lesnej výroby

UČEBNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        3 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v súkromných firmách so zameraním na práce v lese, vodič a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium - maturita

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolventi skupiny učebných odborov 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví lesnej výroby. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky,  stroje a zariadenia,  kontrolu kvality prevedených prác.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • ovládať a používať odbornú terminológiu svojho odboru,
 • základné teoretické vedomosti o všetkých strojoch a zariadeniach používaných pri prácach   v lese - v ťažobnej činnosti, pestebnej činnosti, sústreďovaní dreva a odvoze dreva
 • ovládať technológiu ťažby dreva, odvetvovania, približovania dreva
 • ovládať technológiu práce na skladoch dreva
 • poznať významné hospodárske dreviny, prípadne ich špecifických zástupcov
 • ovládať zásady konvenčného a ekologického pestovania lesov, chovu lesnej   zveri,
 • vedieť diagnostikovať najčastejšie a základné prejavy chorôb a škodcov drevín, lesnej zveriny,
 • rozoznať a charakterizovať bežné druhy materiálov, surovín, strojových súčiastok,  mechanizmov a ich zložiek ,
 • ovládať základné fungovanie strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • poznať bežné druhy materiálov, strojných súčiastok, mechanizmy, stroje a zariadenia a spôsoby  ich využitia,
 • vysvetliť fyzikálne a technické  základy zloženia strojov a zariadení používaných v  lesníctve 
 • vedieť charakterizovať správne používanie mechanizmov v lesnej výrobe
 • ovládať základné technologické postupy pri opravách údržbe strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • ovládať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany  životného prostredia pri technológiách pestovania drevín, chove a  love zveriny.

b) Požadované zručnosti

     Absolvent vie:                                                                  

 • kontrolovať, posúdiť, regulovať(usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre lesné porasty, lesnej zveri a kvalitu hlavných produktov,
 • vykonávať preventívne opatrenia,
 • vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,
 • vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení,  prípadne  opravy  a údržby v rozsahu  odboru štúdia, strojov a zariadení
 • vykonávať povolené opravy  údržby strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve
 • viesť predpísané záznamy a evidenciu,
 • využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,
 • postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • docieliť (zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
 • vykonávať kvalifikovane odborné práce, racionálne riešiť problémové situácie,
 • dodržiavať normy,
 • používať a aplikovať základné ekonomické pojmy,
 • ovládať prvky organizačnej a riadiacej  práce,
 • využívať právne normy  v podnikaní vo svojom odbore,
 • posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami,
 • využívať  dostupné softwarové vybavenie pri riešení praktických úloh,
 • využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,
 • zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami zvyšovania kvalifikácie
 • obsluhovať lanové dopravné zariadenia, sústreďovacie stroje a zariadenia, hydraulické nakladače
 • uskutočňovať ťažbu dreva so všetkými prácami s tým súvisiacimi
 • bezpečne  sústreďovať drevo
 • používať správne a bezpečne krovinorez, ručnú motorovú reťazovú pílu
 • diagnostikovať a uskutočniť základné opravy ručnej motorovej reťazovej píly, krovinorezu a dopravných zariadení
 • merať a označovať vyrobené sortimenty, merať a odhadovať hrúbku a výšku stojacích stromov, určovať objem a hmotnosť sortimentov dreva, 
 • správne odhadovať vzdialenosti, sklon a stav terénu,
 • zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce,
 • rozpoznať chybné výrobky a škody na porastoch, ktoré vznikli nesprávnym vykonávaním pracovnej činnosti.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria