Navigácia

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu 6352 M Obchod a podnikanie 2403 L Podnikanie v remeslách a službách 6421 L Spoločné stravovanie 4556 K Operátor lesnej techniky 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4521 L Lesné hospodárstvo 3661 H Murár 6456 H Kaderník 6489 H Hostinský 4575 H Mechanizátor lesnej výroby 2466 H Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3686 F Stavebná výroba 3178 F Výroba konfekcie

Profil absolventa

6352 M Obchod a podnikanie

ŠTUDIJNÝ  ODBOR

Dĺžka vzdelávania a prípravy:        4 roky

Odbor je určený:                              absolventom základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                           zdravotná spôsobilosť

úspešné zvládnutie prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): pomaturitné a vysokoškolské štúdium

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Absolvent  pozná  základné  ekonomické  pojmy a vzťahy,   formy  a  organizáciu  podnikania.   Vie aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu. Ovláda realizáciu efektívnych foriem propagácie a reklamných prostriedkov v oblasti obchodu a v oblasti cestovného ruchu. Absolvent je pripravený vyjadrovať  sa  a  komunikovať v dvoch  cudzích   jazykoch.  Využíva  prostriedky  informačnej  technológie   pri  sprostredkovaní  informácií. Ovláda účtovný software OMEGA pre podvojné účtovníctvo a môže podľa dosiahnutých výsledkov získať akreditovaný cerfitikát firmy KROSS. Ovláda písanie na stroji desaťprstovou technikou. Absolvent si osvojil zručnosti a činnosti potrebné pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov prostredníctvom predmetu  "cvičná firma" a "cestovná kancelária".  Ovláda  základné  zásady  rokovania  s  klientmi,  zákazníkmi  a  spolupracovníkmi.  Pozná pracovné  činnosti  manažmentu  strednej  úrovne  riadenia.  Pozná  zásady  tvorby  podnikateľského  projektu  a  jeho realizácie.   Absolvoval  súvislú  odbornú  prax  v  podnikoch  s  príslušným ekonomickým zameraním. Absolvent môže získať akreditovaný certifikát Junior Achviement Slovensko - Mládež pre budúcnosť v programe Podnikanie v cestovnom ruchu. Absolvent získa široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním pre kvalifikované vykonávanie svojej práce. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, koná hospodárne s ohľadom na životné prostredie.      

ODBORNÉ KOMPETENCIE

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 • popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť obchod a podnikania a jej využitie pri riešení praktických úloh,
 • ovládať základy tovaroznalectva - popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú  manipuláciu
 • ovládať postup pri založení jednotlivých právnych foriem spoločností (s.r.o., a.s.),
 • ovládať prevádzku obchodných organizácií, spôsoby a formy predaja
 • ovládať podvojné účtovníctvo (program OMEGA),  jednoduché účtovníctvo (program ALFA)

 

 b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania  a vystupovania,
 • praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné  poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh,
 • vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,
 • pracovať v tíme,
 • použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
 • vytvárať propagačné materiály, prezentovať firmu
 • využívať informačné technológie
 • založiť jednotlivé právne formy živností a spoločností
 • samostatne viesť prevádzku obchodných organizácií, spôsoby a formy predaja
 • pracovať s dokladmi súvisiacimi s podnikaním, nákupom, skladovaním, personálnou a mzdovou agendou a pod.
 • používať podvojné účtovníctvo (program OMEGA), 
 • používať jednoduché účtovníctvo (program ALFA)

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria