Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
animačné služby ASL
aplikovaná chémia APC
aplikovaná informatika API
architektúra ARC
automatizácia AUT
automatizácia textilného priemyslu AMA
biológia BIO
cestovná kancelária CKI
cestovný ruch CTO
cukrárska výroba CKV
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z modelovania CMD
cvičenia z motorových vozidiel CCM
cvičenia z technológie CVT
cvičenia z technológie a stolovania CTQ
cvičenia z tovaroznalectva CZT
cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
cvičná firma CFA
čalúnnická výroba CAV
dejepis DEJ
dejiny kultúry DEK
ekológia EKL
ekonomické cvičenia ECV
ekonomika EKO
ekonomika a marketing cestovného ruchu ERC
ekonomika a organizácia EOR
ekonomika a podnikanie EPO
ekonomika a riadenie EKR
ekonomika a riadenie podniku ERP
ekonomika cestovného ruchu ECR
ekonomika obchodu EOU
ekonomika podniku cestovného ruchu EPR
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
finančná analýza FIA
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geodézia GED
geografia GEG
hospodárska geografia HOG
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárska úprava lesov HUL
hospodárske výpočty HVY
hotelové služby HSZ
chémia CHE
chémia CHE
informačná sústava IOR
informatika INF
informatika a spracovanie údajov INU
informatika v odbore IOD
informatika v podnikaní IVP
informatika v podnikaní IVP
konštrukcia motorových vozidiel KMV
konštrukčné cvičenia KOC
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
krajinárstvo KRA
kreslenie a konštrukcia strihov KKS
kúpeľníctvo a hotelierstvo KUH
lesná ťažba LET
lesná výroba LNA
lesné stavby LES
manažment MNZ
manažment v cestovnom ruchu MNC
manažment v spoločnom stravovaní MVS
manažment v stavabníctve MTS
marketing MKT
matematika MAT
materiály MTE
mechanika MEC
modelovanie odevov OMO
motorové vozidlá MOV
náboženská výchova NBV
náuka o lese NLS
náuka o lesnom prostredí NLE
náuka o materiáloch NAM
náuka o nápojoch NAN
náuka o práci NOR
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obsluha lesných strojov OLS
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
odevná technológia ONA
odevná výroba OEV
odevné materiály OVN
odpadové hospodárstvo ODY
ochrana lesa a životného prostredia OLZ
organizácia odevnej výroby ORG
pestovanie lesov PEL
pestovanie lesov PEL
písanie a úprava textu na počítači PUI
písomná časť skúšky PCS
plynárenstvo PNS
podnikanie PDN
podnikanie v cestovnom ruchu PVC
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu PDV
poľovníctvo POL
potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky LH PCOZ LH
praktická časť odbornej zložky MPLH PCOZ MPLH
praktická časť odbornej zložky MRCR PČOZ MRCR
praktická časť odbornej zložky OLT PCOZ OLT
praktická časť odbornej zložky OP PCOZ OP
praktická časť odbornej zložky PRS denné PCOZ PRS
praktická časť odbornej zložky PRS večerné PCOZ PRS V
praktická časť odbornej zložky SS PCOZ SS
praktická časť odbornej zložky ST PCOZ ST
praktická časť odborných predmetov PČOZ
praktická príprava PRP
právna náuka PRN
právo v cestovnom ruchu PCU
prestavby budov PRB
prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
príprava jedál a stolovanie PJS
príprava stavieb PIB
prírodopis PRI
propagácia a reklama PGK
psychológia PSY
psychológia a spoločenská výchova PSV
psychológia práce a trhu PPU
regionálna gastronómia REG
riadenie odevnej výroby RDE
riadenie pracovných čiností RPC
rodinná výchova RDV
ruský jazyk RUJ
ruský jazyk RUJ
seminár k tvorbe odborných prác SDH
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby cestovného ruchu SPQ
sociálna komunikácia SLK
spoločenská komunikácia KMM
spoločenská výchova SVY
správanie SPR
sprievodcovská činnosť SPC
stavebná mechanika SME
stavebná technológia SBN
stavebná výroba SAV
stavebné konštrukcie STK
stolovanie STO
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
strojové zariadenia SRZ
suché technológie SUG
suroviny SUR
technické kreslenie TCK
technika administratívy TEA
technika cestovného ruchu TCR
technika obchodu TOH
technika prevádzky TPY
technológia TEC
technológia lesnej výroby TLE
technológia opráv lesných strojov TOS
technológia pletiarstva TPL
technológia služieb cestovného ruchu TSC
technológia stavieb TLO
telesná a športová výchova TSV
telesná kultúra TKU
teoretická časť odbornej zložky TCOZ LH
teoretická časť odbornej zložky TCOZ MPLH
teoretická časť odbornej zložky TCOZ OLT
teoretická časť odbornej zložky TČOZ OD
teoretická časť odbornej zložky TČOZ PRS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ PRS večerné
teoretická časť odbornej zložky TČOZ MRCR
teoretická časť odbornej zložky TČOZ OP
teoretická časť odbornej zložky TČOZ SS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ ST
teoretická časť odborných predmetov TČOP
tovaroznalectvo TVZ
tovaroznalectvo a výživa TOV
tvorba a ochrana životného prostredia TOZ
typológia stavieb TST
účtovníctvo UCT
účtovníctvo 1 UCT
údržba a diagnostika UDD
úvod do sveta práce USP
väzby a rozbory pletenín VRP
viac ako peniaze VAP
všeobecná ekonomická teória VEO
výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
vykurovanie VYN
výpočtová technika VYT
výpočtová technika v odbore VTO
výroba konfekcie VYK
výrobky a technológie VYT
výrobná technológia VYG
výrobné zariadenia VBN
základné materiály a suroviny ZMT
základy ekológie ZEK
základy strojárstva ZLR
zariadenia závodov ZAW
zdravoveda ZDR
zemepis ZEM
zošľachťovanie pletenín ZOP

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria